IT-påbyggnadsutbildning

Beskrivning av spår och moduler

Utbildningsspår

Programmering

Inriktningen programmerare och systemutvecklare syftar till att skapa förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter i programmering och att utveckla IT-system, applikationer eller delar av system. Utbildningen syftar till att inom valt språk täcka systemutveckling, frontend, backend, fullstack samt mobil applikationsutveckling.

Supporttekniker

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar att utveckla kunskaper om och färdigheter i Microsofts molntjänster och operativsystem. Utbildningen är inriktad mot arbetsrollen som supporttekniker. Som supporttekniker ger man hjälp och stöd per telefon till kunder eller användare som har problem med program och appar eller behöver assistans för att avhjälpa fel.

Systemtestare

Utbildning för testspecialister inom mjukvara och system. Utbildningen täcker Operativsystem och datorkommunikation, programmering med fokus på automatiserad testning, testplanering, testmetoder, och testverktyg. Agila testmetoder ingår.

Informations och IT-säkerhet

Utbildningen täcker operativsystem, datorkommunikation och molnteknik ur säkerhetsperspektiv. Deltagarna får kunskap inom säkerhet såväl tekniskt som verksamhetsbaserat. Analyser, riskidentifiering och GDPR är självklara moment.

 

Modulbeskrivningar

Modul 1: Programmering

Programmering handlar om att ge instruktioner till en dator eller annan maskin för att den ska kunna utföra ett visst arbete. Modulen programmering ska syfta till att utveckla kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att tillämpa relevanta metoder för programutveckling och förmåga att lösa programmeringstekniska problem. Undervisningen ska även bidra till att utveckla förmåga att analysera, designa och vidareutveckla program.

Modul 2: Avancerad programmering/utveckling

Avancerad programmering lyfter kunskaperna till en högre nivå och syftar till att skapa förutsättningar att utveckla kunskaper om och färdigheter i trådar och distribuerad programmering, parallell programmering, och objektorienterad programmering.

Modul 3: Databasprogrammering/utveckling

En databas är en samling information som är organiserad för att det ska vara enkelt att söka, hämta och ändra innehållet vid behov. Modulen innehåller en introduktion till olika databaser, databashanterare, och frågespråk som SQL, LinQ, JPA/Hibernate eller likvärdigt.

Modul 4: Frontend-utveckling

Frontend är exempelvis texter, bilder, länkar, formulär och knappar på en webbplats som gör det möjligt för besökare att ta del av informationen och utnyttja funktionerna där. Modulen fokuserar på gränssnittet som vi interagerar med när vi besöker olika webbplatser. Vi går igenom hur funktioner och information ska presenteras, samt hur webbplatser skall fungera i stort. Vi går igenom tekniker och språk som HTML5, CSS3 och JavaScript.

Modul 5: Backend-programmering

Backend är administratörens verktyg, hit hör servrar, databaser och programmeringskod som inte är synligt för besökarna på en webb, men som utgör grunden för allt som ska synas. Backend-programmeringen syftar till att utveckla färdigheter i att programmera funktionalitet för webbplattformer. Utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika typer av applikationslogik. Administration av webbservrar och databaser.

Modul 6: Applikationsutveckling

Applikationsutveckling kan jämföras med systemutveckling och programmering, samtidigt som området innefattar en specialisering på hela processen av analys, design, utveckling och test av exempelvis nya appar för mobila enheter. Modulen är inriktad mot utveckling av applikationerna som oftast är nätuppkopplade och utgör en del av ett större system såsom mobila enheter t. ex. smartphones och tablets. Programspråken och ramverken som lärs ut I denna modul kan vara exempelvis Android, Swift, Objective-C, AngularJS eller likvärdiga språk.

Modul 7: Microsoft Office 365

Office 365 är ett paket där molntjänster och lokalt körda applikationer kombineras för att kunna utnyttjas av både individer och grupper. Modulen innehåller verksamhetsbaserad planering, konfiguration och support av MS Office365. Grundläggande GDPR. Den vänder sig till supporttekniker och specialister inom IT/Informationssäkerhet.

Modul 8: SharePoint

Via SharePoint kan gruppwebbplatser skapas för att exempelvis dela filer, data, nyheter och resurser. Modulen innehåller verksamhetsbaserad planering, konfiguration, anpassning och support av SharePoint, CMS, Extranät Grundläggande GDPR. För systemadministratörer och supporttekniker.

Modul 9: Generell info om Operativsystem och nätverk

Operativsystemet är ett datorprogram eller en samling datorprogram med syfte att underlätta användandet av en dator, det styr hur program och användare kan utnyttja datorns olika delar. Nätverket kopplar samman datorer, skrivare och andra enheter samt gör det möjligt att administrera och serva dessa via en central dator, servern. Modulen innehåller uppbyggnad och funktion av operativsystem och nätverk ur ett systemteknikerperspektiv. Fokus på vanliga verktyg, TCP/IP och behörighet.

Modul 10: Agil projektledning

En Agil projektmodell eftersträvar tydligt schemalagd, syftesinriktad och människofokuserad utveckling, med nära samarbete mellan involverade under hela utvecklingstiden. Modulen innehåller Agila arbetssätt, Agil kravinhämtning, Agil Planering, Agil Estimering, Scrum och Kanban. Deltagarna skall förstå och kunna tillämpa agilt arbetssätt i IT-projekt.

Modul 11: Testning av mjukvara

Mjukvarutestning används för att säkerställa programvarors kvalitet, med fokus på duglighet, pålitlighet, stabilitet, kompatibilitet, underhållsmässighet, användbarhet och prestanda. Modulen innehåller mjukvarutestning baserat på ISTQB’s Foundation Level utökat med Agil modellbaserad eller automatiserad testning beroende på utbildningsspår.

Modul 12: Fördjupad testning

Avancerad mjukvarutestning lyfter kunskaperna till en högre nivå och är anpassad för specialister inom test, system och säkerhet. Fördjupning inom testledning, planering och komplexa testmiljöer.

Modul 13: IT-säkerhet

IT-säkerhetens syfte är att skydda en organisations information, maskinvara och programvara från skadliga hot kopplade till informationsteknik, exempelvis hackare och virus. Modulen innehåller hantering av främst hot mot verksamhetens IT-säkerhet med tekniska metoder och policys. Kunskap i att analysera hot och förslå samt vidta åtgärder inom en rimlig budget och tidsram, kryptering, bank-id m.m.
Arbetsfokuserade utbildningar i blended learning-form från Lexicon, Sveriges största företagsutbildare. På uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Modul 14: Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är rutiner och åtgärder för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs, samt säkerställa att rätt information är tillgänglig när den väl behövs. Modulen innefattar informationssäkerhet i verksamheter för att förhindra förlust, läckage och förvanskning av information. Versionskontroll, tillgänglighet, analys, policy och åtgärdsplaner, tekniska åtgärder samt GDPR.

Modul 15: Konsultrollen

I konsultens roll ingår att kunna agera som en sakkunnig rådgivare. Denna modul inriktar sig på vikten av ett konsultativt arbetssätt vid försäljning av företagstjänster, kravställning projektledning och planering.