Besiktningshandbok

Utveckla företagets besiktningsprocess

Vi hjälper till att skapa er besiktningshandbok

  • Är det många olika personer som besiktigar lägenheter på ert företag?
  • Händer det att medarbetarna känner sig osäkra på vad som gäller i vissa frågor?
  • Saknar ni policy och tydliga rutiner och riktlinjer för hur, var, när och av vem besiktningarna skall utföras?

På många bostadsföretag, såväl privata som allmännyttiga, råder det ibland stor förvirring om hur man skall arbeta praktiskt och effektivt med avflyttningsbesiktningar av lägenheter. Om det t.ex. är fastighetsvärdarna som sköter besiktningarna på sina egna ansvarsområden är det ofta ganska många olika personer som gör bedömningen om vad som är en skada eller vad som är normalt slitage. Problem kan uppstå när företagets besiktningsansvariga saknar en samsyn eller policy om vad som gäller.

Vi har under många år hjälpt ett stort antal bostadsföretag att utveckla besiktningsprocessen. Tillsammans med en intern arbetsgrupp från företaget skapar vi rutiner och effektiv hantering av besiktningsarbetet och dokumenterar det i en företagsintern besiktningshandbok.

Vi jobbar i flera steg beroende på hur kunskapen om besiktningar är hos individerna på företaget, det här är ett exempel:

  1. Ett första möte med arbetsgruppen för att kartlägga nuläge och status kring besiktningsarbetet.
  2. Konsulter från Lexicon Fastighet (fd PLUS Utbildning) utarbetar ett förslag i grova drag och presenterar för arbetsgruppen, succesivt skapas rutiner och dokument som justeras under projektets utveckling. När arbetsgruppen är nöjd med resultatet skapas en handbok som skickas ut på en företagsintern remissrunda till utvalda befattningar.
  3. Efter att besiktningshandboken är godkänd av företagsledningen i fastighetsbolaget genomförs en utbildning för samtlig berörd personal, vanligtvis fastighetsvärdar, uthyrare och förvaltare

I vissa fall har vi vänt på ordningen och startat med en grundkurs i avflyttningsbesiktning för samtliga inblandade och under dessa dagar inhämtat kunskap och synpunkter på besiktningsarbetet som legat till grund för arbetsgruppens arbete. I dessa fall har vi efter besiktningshandbokens godkännande genomfört en kortare uppföljningsdag med utbildning i de nya rutinerna.