Validering

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL

Vill du som företagare få reda på vad var och en av dina anställda kan, och utifrån det utveckla kompetensen hos dina medarbetare? Då är validering lösningen. eller behöver du uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning? Bygg på dina kunskaper med en yrkesinriktad utbildning med en aktuell förvaltarutbildning.

Lexicon Fastighet är ackrediterade testcenter med ackrediterade testledare som i dag kan utföra valideringar:

Validera_faval_lexicon

Översikt FAVALS tre olika steg – från kartläggning till validering mot kompetensbevis.
1. Kartläggning med självskattning. Bedömning av branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren.
2. Efter steg 1 görs en yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett upphandlat testcenter dvs. FAVAL-Validering mot intyg. Nu kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren.
3. Efter steg 2 genomförs eventuell utbildning som avslutas med Validering mot kompetensbevis hos upphandlat testcenter.

Vad innehåller FAVALs tre steg?

Kartläggning
Kartläggningen bedömer branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren. Testet är datorbaserat med teoretiska frågor och innehåller även självskattning. Ämnesområden som ingår i kartläggningen är:

• El och elkraft
• Värme och kyla
• Ventilation
• Kommunikation
• Miljö
• Ekonomi
• Yttre skötsel
• Ventilation
• Styr- och reglerteknik
• Juridik

Bedömning av yrkeskartläggningens resultat är avsett att ge en uppfattning av var individens kompetens står i förhållande till branschens krav. Resultatet från kartläggningen ska därför inte likställas med en validering eller certifiering mot den specifika yrkesrollen. Genom att analysera kartläggningens resultat både på ämnesnivå och på helhetsnivå skapas en bild av var personen befinner sig kunskapsmässigt. Ett positivt resultat från yrkeskartläggning kan leda till en full branschspecifik bedömning mot kompetensbevis, en validering mot intyg eller en kompletterande utbildning.

Validering mot intyg
Validering mot intyg bedömer teoretiska kunskaper mot respektive yrkesroll fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare. Testet är datorbaserat och består av 11 ämnesområden per yrkesroll med upp till 12 frågor per ämnesområde.

Gemensamma ämnesområden som testas för yrkesrollerna är:

• El och elkraft
• Värme och kyla
• Ventilation
• Kommunikation
• Miljö
• Ekonomi
• Ventilation
• Matematik
• Juridik
• IT

För fastighetstekniker tillkommer Styr- och reglerteknik. För fastighetsvärd tillkommer Kundservice. För fastighetsskötare tillkommer Yttre skötsel.

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis eller en kompletterande utbildning.

Validering mot kompetensbevis
Validering mot kompetensbevis bedömer teoretiska och praktiska kunskaper mot respektive yrkesroll (fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare). Teoridelen är datorbaserad och består av 11 ämnesområden per yrkesroll. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare.

De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde). Gemensamma praktiska tester för de tre yrkesrollerna är:

• Byte av remskiva
• VVS-koppling
• Luftflödesmätning
• El-koppling

För fastighetsskötare tillkommer datorsimulering Yttre skötsel. För fastighetstekniker tillkommer datorsimulering Mät- och reglerteknik. För fastighetsvärd till kommer datorsimulering Bemötande och Avflyttningsbesiktning.

Validering mot kompetensbevis leder till ett intyg, ett kompetensbevis, som godkänts av branschen vilket ger goda chanser till anställning.

Kontakt:

Catarina Ottoson

Tel: 010-471 10 64
E-post: Visa e-postadress.