Certifierad Verksamhetsarkitekt

Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig kompetensen att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav.

Att arbeta med verksamhetsarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i den riktning som verksamheten strävar.

Certifierad verksamhetsarkitekt lär dig att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen. Du får metoder och verktyg för att bygga det förtroende i organisationen som krävs för att få med styrgruppen till att fatta rätt beslut för en lyckad förändring

Pedagogiskt sträcker sig verksamhetsarkitektutbildningen längs en röd tråd; verksamhetsarkitekturprocessen – från insikten om att kvaliteten på verksamhetens information behöver förbättras till ett fullt infört arbetssätt, som succesivt förbättrar din organisations verksamhetsarkitektur, och tar hem effekten av förbättringarna.

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Kursen täcker följande tre områden:

  1. Verksamhetsarkitektens verktyg

Med verksamhetsarkitektens verktyg visualiserar, analyserar och utvecklar vi verksamheten. Utbildningen omfattar affärs-, informations- och processmodellering, samt matrisanalys som visar på de hur olika delarna i verksamhetsarkitekturen påverkar varandra. Vi introducerar även Vintergatan – en metod och modell för verksamhetens förmågor, business capabilities, som ytterligare ett perspektiv på verksamheten.

  1. Strategi för arkitektarbetet

Detta beskriver hur vi kan etablera en arkitektfunktion som når ut och ger nytta åt sina intressenter – hur man kan börja och vad man bör tänka på.  

  1. Det kontinuerliga arkitektarbetet

Det kontinuerliga arkitektarbetet sker på en mängd olika arenor gentemot olika intressenter. Du driver och utvecklare det centrala arkitektarbetet där du steg för steg bygger organisationens gemensamma kunskap. Du stödjer utvecklingsinitiativ av olika slag. Du bidrar till och deltar i olika beslutsforum. Arbetet sker i dialog med olika intressenter i organisationen som affärs- och IT-utvecklare, verksamhetsexperter av olika slag samt representanter från beslutsforum.

I rollen ingår även att leda förändringsinitiativ och för att klara detta ingår även förändringsledning som delmoment i kursen.

MÅLGRUPP

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (exempelvis flera kundregister, flera leverantörsregister etc.) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information.

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller gärna flera verksamheter. 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader. Alla avsnitt förutom avsnitt 3 genomförs som internat på Stora Brännbo. Avsnitt 3 genomförs på F7 Möten & konferens. Till de tillfällen som genomförs på F7 bokas inte logi.

Mellan avsnitten utförs enskilda studier; läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden samt att förbereda sig inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10–14 arbetsdagar.

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och sallad/wrap vid kvällspassen.

Detaljerad kursbeskrivning

DAG 1-2 - Avsnitt 1

Arkitekturprocesser

Under utbildningen går vi igenom arbetsstegen för att beskriva, analysera och vidareutveckla verksamhetens arkitektur. I första avsnittet introduceras du i detta arbetssätt och vi går sedan igenom olika delar av arbetet under varje avsnitt.

Historisk återblick – varifrån kommer området verksamhetsarkitektur?

Vi går igenom de olika utvecklingsstegen som området tagit, från informationsarkitektur, via Zachmans ramverk och vidare mot en tätare koppling till affären fram till dagens sätt att se på arkitektur och arbetet med den.

Informationsmodellering

En verksamhetsarkitekt kommunicerar mycket med hjälp av modeller och i synnerhet med informationsmodeller. Vi går igenom vad informationsmodellering är och hur du tar fram en informationsmodell i seminarieform med verksamhetskunniga.

DAG 3-4 - Avsnitt 2

Processmodellering

Processmodellering har vunnit hävd som beskrivningsteknik i verksamhetsutveckling. Vi arbetar praktiskt med att modellera, analysera och förbättra verksamhetsprocesser och vi fokuserar på kundvärden och kritiska framgångsfaktorer.

Arkitekturanalys

Vi lär ut IRM:s metoder för att ta fram en arkitekturplan, eller Stadsplan.  Under detta avsnitt får du lära dig hur du snabbt får med dig verksamheten i framtagningen av ett insiktsdokument som efter implementation ger stora effekter i form av högre kvalitet på information och ökad återanvändning. Du får även ett antal verktyg som du kan använda under ditt kontinuerliga arbete som verksamhetsarkitekt.

Nyttan med arkitekturdrivet arbete

Arkitekturarbete innebär naturligtvis kostnader och intäkterna eller kostnadsminskningarna kan vara svåra att upptäcka. Därför identifierar vi vilka intressenter som ett arkitekturarbete har samt påvisa en nytta som efterfrågas av respektive intressent.

DAG 5-6 - Avsnitt 3

Arkitekturanalys och planering

I det här avsnittet fortsätter vi gå igenom olika metodsteg för att ta fram underlag som kan användas för att kunna lyfta arkitekturfrågor i företagets planerings- och prioriteringsarbete. Resultat som ska komma ut från arkitekturanalyserna är bland annat en ideal utvecklingsplan samt en utvecklings-/avvecklingsplan.

Lösningsarkitektur

Vi gör en kortare översikt av hur verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur påverkar varandra.

DAG 7-8 – Avsnitt 4

Ledningens engagemang

Långsiktiga satsningar på verksamhetsarkitektur kräver en engagerad ledning. För att få gehör för arkitekturfrågor krävs insikter i verksamhetsledningens arbete. Utbildningsledaren inspirerar till hur verksamhetsarkitekten uppnår ett konstruktivt samarbete med ledningen.

Koppling mellan affärs-, verksamhets- och IT-strategi

Hur ser man rent praktiskt till att affärsstrategin, VA-strategin och IT-strategin hänger ihop?

Här får du tips och idéer och får också öva på att se sambanden och snabbt kunna identifiera var du gör störst nytta som VA.

Affärsutveckling och affärsmodeller

Hur utvecklar man sina affärer och vad har detta med verksamhetsarkitektur att göra?

En verksamhetsarkitekt har mycket att bidra med i utvecklingen av verksamhetens processer genom sitt modelldrivna sätt att arbeta. Vi går igenom samspelet mellan affärsmodeller och arkitekturarbete och går också igenom metoder för hur man arbetar med affärmodellerna.

Praktikfall

Flera större företag har etablerat arkitekturfunktioner och bemannat dem med certifierade verksamhetsarkitekter. En av dessa berättar om sina erfarenheter.

Tillämpning av arkitekturarbete

Hur kan man som arkitekt bidra i exempelvis framtagning av kravspecifikationer och höja kvaliteten på dessa, hur integrerar man verksamhetsarkitektens arbete med exempelvis projektstyrningsmodeller?

Vi visar också på vikten av att koppla verksamhetsarkitektur mot IT-strategi och affärsplan.

DAG 9-10 - Avsnitt 5

Förbereda, införa och använda arkitekturen

Vilken strategi ska man ha för att lyckas med att etablera ett kontinuerligt arkitekturarbete? Vad bör man tänka på och hur gör man rent praktiskt – det går vi igenom i avsnitt fem av kursen. Under kursen identifierar vi också hur du praktiskt kan förverkliga en förbättrad arkitektur genom att stödja och integrera arkitekturaktiviteter i andra verksamhetsprojekt. Hur kan man till exempel delta vid upphandling av affärssystem och underlätta jämförelser mellan olika paket? Vi går igenom olika metoder och praktikfall.

Modellhantering – Model Management

Modeller är ett av verksamhetsarkitektens viktigaste verktyg. Hur du skapar kommunikativa modeller som bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om arkitekturen beskrivs i detta avsnitt. Modellhantering är en grundförutsättning för att arkitekturen ska kunna samspela med affärsutveckling, processutveckling och IT-utveckling. Inom verksamhetsarkitekturen krävs en verktygslåda för att planera, anskaffa, kvalitetssäkra och distribuera process- och informationsmodeller.

DAG 11-12 - Avsnitt 6

Leda människor i förändring

Du kommer att bli bättre förberedd på att leda människor i ett förändringsarbete och förstå vilka reaktioner du kan förvänta dig. Vidare får du insikter i kommunikationens betydelse och hur du kan skapa en motiverad grupp.

Certifiering/examination

Efter genomgången utbildning, genomläst litteratur, godkända hemuppgifter och godkänt resultat på examinationen utdelas certifikat.