Ledningssystem

Säkerställ kundtillfredsställelse och kontrollera miljöpåverkan

Här ger vi dig lite information om några olika typer av ledningssystem. Önskar du mer information är du välkommen att kontakta oss.

Ett ledningssystem är ett systematiserat arbetssätt där man konsekvent arbetar med och följer upp de aktiviteter inom organisationen som påverkar exempelvis miljön, eller kvaliteten på verksamhetens tjänster och produkter.
Syftet med ett ledningssystem för kvalitet kan vara att öka kundtillfredsställelsen och syftet med ett ledningssystem för miljö att styra och minska organisationens miljöpåverkan.

Ett välfungerande ledningssystem hjälper organisationen att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till en produkt eller tjänst som är godtagbar och motsvarar kundens förväntningar.

Kvalitet

Det finns många sätta att leda och styra kvaliteten i en verksamhet, bl. a genom den välkända, internationella standarden ISO 9001 som syftar till att systematisera och effektivisera verksamhetens kvalitetsstyrning.
Genom att ha ett kvalitetsledningssystem med policy, mål, rutiner och instruktioner får ni ett hjälpmedel för att nå fastställd kvalitetsnivå, leva upp till era kunders förväntningar och för att uppnå viktiga förbättringar i er verksamhet. ISO 9000-serien är en uppsättning standarder som definierar hur ett ledningssystem för kvalitet ska se ut.
Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär att verksamheten har en uppbyggd struktur för hur man arbetar med kvalitet. Man arbetar med en kontinuerlig uppföljning i form av rapportering och genomgångar, för att på bästa sätt kvalitetssäkra verksamheten och uppnå ständiga förbättringar. För att säkerställa att systemet fungerar över tid, använder man sig av både intern och extern revision.

ISO 9001

ISO 9000-serien är en uppsättning standarder som definierar ramarna för ett ledningssystem för kvalitet. Den första versionen av ISO 9000 publicerades 1987 och har sedan dess blivit världens mest spridda modell för verksamhetsutveckling.
ISO 9000-standarderna är avsedda för kvalitetsledning inom alla typer av organisationer, både tjänste- och varuproducerande företag. Gruppen av standarder har genomgått flera revideringar. Den svenska versionen heter SS-EN ISO 9001. Det är en standard som beskriver kraven på ett ledningssystem för kvalitet. Två kompletterande standarder är ISO 9004 (vägledning) och ISO 9000 (terminologi). Det är ofta dessa tre standarder man refererar till när man talar om ISO 9000.
När en organisation har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 har de möjlighet att certifiera verksamheten, vilket innebär en granskning av ett certifieringsorgan. Ett certifikat visar att företaget uppfyller kraven i standarden. I Sverige finns drygt 5 000 företag som är certifierade mot ISO 9001.

Miljö

Det finns många olika sätta att leda och styra ett miljöarbete i en verksamhet, bl. a genom den välkända, internationella standarden ISO 14001. Den syftar till att systematisera och effektivisera verksamhetens miljöarbete.
Ett miljöledningssystem med policy, mål och konkreta handlingsplaner är ett bra verktyg för att ni ska kunna driva ett strukturerat miljöarbete, minska kostnader samt uppnå förbättringar inom miljöområdet och i verksamheten som helhet.
Att ha ett ledningssystem för miljö innebär att organisationen har en uppbyggd struktur för hur den arbetar med miljöfrågor i verksamheten. Arbetet innebär att man på ett strukturerat och återkommande sätt granskar sin organisation och bl. a ser till att lagar och regelverk följs, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål inom ledningssystemet uppnås. Interna och externa revisioner används för att säkerställa att systemet fungerar över tid.

ISO 14001

ISO 14000-seriens standarder är verktyg för att bedriva verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Standarderna specificerar hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Den första versionen av ISO 14001 publicerades 1996.
Miljöledningssystemet är ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar precis som ISO 9001. Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar för ditt företag i form av effektiviserad användning av resurser, men också för vår gemensamma miljö.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen är grundlig i Sverige. För att leda och styra ett arbetsmiljöarbete och för att uppfylla lagstiftningen i en verksamhet kan man använda standarden OHSAS 18001.
 De som lyckas med ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete ser till att arbetet integreras i den ordinarie verksamheten. Det är nödvändigt att arbetet sker i samverkan mellan ledning och medarbetare.
God arbetsmiljö i företaget ger positiva effekter på företagets ekonomi och förebygger både ohälsa och olycksfall i arbetet. Dessutom leder en god arbetsmiljö till att anställda trivs och att verksamheten blir attraktiv för nya medarbetare. Det bidrar också till att företaget får ett gott rykte hos kunder samt bättre kvalitet i varor och tjänster.

OSHAS 18001

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö ger ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. OHSAS 18001 specificerar kraven för ett ledningssystem för arbetsmiljö, som gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och att förbättra sin arbetsmiljöprestanda. Den första versionen av OHSAS 18001 publicerades 1999.
Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta företag och organisationer idag. Eftersom personalen vanligtvis är organisationens viktigaste resurs fokuserar OHSAS 18001 på att förebygga verksamhetens fysiska och psykosociala risker. Standarden är kompatibel med både ISO 9001 och ISO

14001

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet syftar till att säkerställa och skydda verksamhetens informationsflöde. ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. ISO 27000-serien är en kostnadseffektiv försäkring av din organisation och dess information. ISO 27001 kan tillämpas på alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet och är utformad så att den kan integreras med besläktade system så som ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 27001

Inom ISO 27000-serien finns ett flertal kompletterande standarder. ISO 27001 innehåller kravstandarden som i sin tur är fördjupad i ISO 27002. Därutöver finns det ett flertal vägledningar som behöver beaktas. ISO 27001 och 27002 ställer krav på riskanalys och informationsklassificering för att kvalitetssäkra verksamhetens informationsprocesser.

Information tillsammans med personal är vanligtvis organisationens viktigaste resurser. Riskanalys och informationsklassificering kan möjliggöra en kvalitetsutveckling av både organisation och IT.

Metoden riskanalys hjälper er att analysera organisationens problem och risker genom att värdera konsekvenserna av, samt hur stor sannolikheten är, att dessa inträffar. Resultatet presenteras i en riskmatris vilken utgör beslutsunderlag för organisationens riskhanteringsprocess som en möjlighet till förbättring.
Metoden informationsklassificering hjälper er att värdera och konsekvensbedöma informationen efter följande aspekter: 

  • Konfidentialitet
  • Riktighet
  • Tillgänglighet

I Sverige finns drygt 20 företag som är certifierade mot ISO 27001, många använder dock standarderna utan att låta sig certifieras.


Tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just er!