Utökad IPMA-registrering till Lexicons Projektutbildningar

Lexicon har genomgått en re-registreringsprocess för utbildningarna, Att Planera samt Praktisk Projektledning, Att Leda, med tillhörande utbildningsmaterial.

Lexicons utbildningar Praktisk Projektledning Att Planera och Att Leda har enligt IPMA:s grundliga principer fått en genomgång och verifierats av tre stycken oberoende verifikatörer, varav två från Sverige och en person som bedömt vårt material utifrån ett internationellt perspektiv, kopplat till IPMAS internationella organisation som finns i 54 länder. Resultatet av denna kartläggning är att Lexicons  koncept Praktisk Projektledning inklusive material godkänts enligt IPMA-strukturen och nu sker därmed en förlängning av registreringen, som löper över tre år.

Magnus Campelo, Lexicon:
Ett projekts huvudmål är att alltid att leverera. Vägen dit kan se ut på en flera olika sätt men så länge projektet håller sin tid, budget och mål så är det med all säkerhet ett lyckat projekt. Faktum är att det finns en utbredd begreppsförvirring i Sverige, det pågår projekt som egentligen inte borde kallas för projekt enligt ordets rätta bemärkelse, utan de borde snarare i stället kunna kallas uppdrag - och inte inkludera alla ett Projekts "måsten". Arbetsformen Projekt har det senaste årtiondet vuxit lavinartat och i takt med den nya tidens allt snabbare utveckling av strukturer, modeller, IT stöd m m. Under resans gång så är det många organisationer som inte mött dom nya utmaningarna på rätt sätt, vilket innebär att många företag misslyckas i sina projekt för att man inte har rätt kompetens på beställare, projektledare eller linjeorganisation.

IPMA är ett sätt att kvalitetssäkra att personer i ett Projekt har rätt kompetens, både i Sverige och på en internationell marknad. Företag eller individer som genomgår en utbildning på Lexicon får ett upplägg som via oberoende personer verifierat den nivå som utbildningen håller, kopplat till både metod och beteendekompetens i projekt. Det blir lätt för deltagaren eller företaget att hitta rätt nivå på en utbildning som motsvarar syfte, mål och förkunskaper.

Det är också positivt att det finns olika nivåer på att ta en internationella certifiering via IPMA. Då det finns A-,B-,C- och D-nivå så kan man anpassa certifieringens nivå kopplat till sina behov man har, eller vilka krav man har på sig från leverantörer och beställare. Trenden är att kravet på certifierade projektarbetare eller ledare ökar hela tiden och Lexicon vill vara en leverantör av det som framtiden efterfrågar och bidra till att öka projektmognaden nationellt och internationellt. 

Klicka här för mer information om IPMA