Affärsekonomi I 7,5 hp

Denna kurs ger Dig kunskap och förståelse för vad som påverkar verksamhetens lönsamhet och affärsmål, en förutsättning för en lönsam och framgångsrik affärsverksamhet. Kursen behandlar grundläggande ekonomistyrningsbegrepp såsom kalkylering, budgetering, resultatplanering och analys samt praktiskt tillämpningsbara metoder för planering och styrning av verksamheten.

Målgrupp

Kursen är perfekt för Dig som vill öka Dina ekonomiska affärskunskaper samt för Dig som har eller skall påbörja någon form av ekonomisk ansvarsposition.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering
• välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och dess etiska aspekter

Kursinnehåll

Ekonomiska grundbegrepp
• Lönsamhet
• Resultatplanering
• Prissättning
• Självkostnadskalkylering
• ABC Kalkylering
• Bidragskalkylering
• Investeringskalkylering
• Trånga sektorer
• Resultatbudget/Likviditetsbudget/Balansbudget
• Geonomgång av Balanced Scorecard
• Läsa årsredovisningar och rapporter
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Ekonomiska nyckeltal
• Kursen avslutas med en företagssimulering där deltagarna driver ett företag i hård konkurrens.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.