Affärsekonomi II 7,5 hp

Kursen ger fördjupad och värdefull kunskap inom Affärsekonomi för chefer och ledare med fokus på att söka, samla in och värdera information för bedömning och val av ekonomisk styrmodell. I kursen ingår bland annat grundläggande internredovisning, finansiell planering, internprissättning, kassaflödeskalkylering samt olika modeller för beräkning av nyckeltal och KPI.

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig som besitter en ansvarsposition och därmed har behov av ökad ekonomisk kunskap.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för internredovisningens uppbyggnad och visa en grundläggande kunskap om hur affärssystem fungerar i olika verksamhetsformer.
• redogöra för verksamhetsstyrningens historiska utveckling.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• söka, samla in och värdera information för att kunna bedöma och argumentera för val av styrmetod.
• ge förslag på lämpligt internredovisningsupplägg beroende av verksamhet, såsom tillverkande-, tjänsteproducerande- och handelsföretag.
• beräkna olika behov av rörelsekapital vid händelser över tid.
• tolka principer för internprissättning och självständigt genomföra beräkningar av internpriser.

Kursinnehåll

Kursen delas in i tre delar. I första delen gör en genomgång av internredovisning och internprissättning samt av traditionell ekonomistyrning. I andra delen diskuteras på en övergripande nivå utvecklingen av verksamhetsstyrning och utveckling av nyckeltal och KPI (Key Performance Indicators). Den tredje delen handlar om affärssystem och hur de fungerar i olika verksamhetsformer. Med affärssystem åsyftas standardiserade, verksamhetsövergripande IT-baserade systemstöd. Två till tre olika affärssystem kommer att presenteras. I kursen ingår 2 separata inlämningsuppgifter.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp samt 2 skriftliga inlämningsuppgifter á 1,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.