Business Case 7,5 hp

Denna kurs innebär ett avslutande examensarbete i utbildningen ”Business Management and Administration 120 hp” där deltagarna skriver en vetenskapligt belagd rapport, ”Business case”, om ett relevant ämne med användning till de kunskaper som samlats genom utbildningens tidigare kurser.

Målgrupp

Kursen ingår som ett obligatoriskt avslutande moment i utbildningen ”Business Management and Administration 120 hp”

Arbetsformer

Denna kurs spelas inte in utan innebär självständigt arbete i arbetsgrupper om två personer och i nära dialog med handledaren. Handledning sker i grupp på seminarier samt genom enskild handledning. Kursen startar med ett fysiskt seminarium sedan får varje grupp individuell handledning enligt överenskommet schema ca en gång/vecka. Efter halva kurstiden träffas alla deltagare igen för ett fysiskt seminarium där de gör en halvvägspresentation samt en opponering. Därefter sker återigen individuell handledning som avslutas med en fysisk examination där varje grupp presterar sitt ”Business case” både muntligt och skriftligt med tillhörande opponering.  

Utbildningsmål

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa och kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

- formulera och avgränsa problem
- söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
- planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt.
- förfärdiga en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form

Kursinnehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. De tränas att skriva sig igenom hela processen, för att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.
I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.
Den senare uppgiften ska skriftligt dokumenteras och presenteras på ett seminarium där deltagarna även får opponera på varandras arbeten.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får en examen med diplom från Lexicon samt ett akademiskt examensbetyg i Business Management and Administration 120 hp (ECTS) med inriktning Företagsekonomi från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av rapporten av den genomförda undersökningen, men även genom bedömning av insatser på seminarier i form av oppositionsarbete, presentationer och aktivt deltagande i diskussioner samt graden av självständighet.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.