Byggnadsteknik 7,5 hp

(Grundnivå K0011B) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Kursens mål är att deltagaren ska, för fastighetsförmedling tillämpliga delar,
• känna till och kunna hänvisa till de byggnadsbestämmelser som reglerar, styr och rekommenderar utformning, innehåll och funktion av byggnader
• kunna läsa och tolka byggnadsritningar och därtill göra areaberäkningar
• kunna beskriva, förklara och ge exempel på olika byggnadstekniska lösningar
• känna till och kunna förklara olika byggnadsskador och byggnadsgarantisystem
• kunna tolka och förklara energideklarationer
• kunna tolka, förklara och motivera olika besiktningstekniker och därtill inse och förstå vikten av etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursinnehåll

• Byggnadsbestämmelser
o Boverkets författningssamling (BFS), Plan- och bygglagen, Byggnadsverkslagen och Miljöbalken samt tillhörande förordningar
• Byggnadsteknik
o Olika typer av byggnader (utformning, tidsepoker, funktioner)
o Byggmaterial
o Uppvärmnings- och energisystem, värmelära, isolerteori
o Byggnadsdelar: grunder, bärande system, stommar, tak, installationer (el, vvs, ventilation)
• Byggnadsritningar
o Olika typer av byggnadsritningar: arkitekt-, konstruktion-, el-, vvs- och ventilationsritningar; skalor; mått
• Areaberäkningar enligt Svensk standard SS 020153
• Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem
o Fukt
o Brand
o Sättningar
o Radon
• Ombyggnad
• Energideklarationer enligt Svensk författningssamling SFS 2006:985
o Innehåll
o Krav
o Upprättande
• Besiktningsteknik
o Innehåll
o Omfattning
o Etik och ansvar

Genomförande

Deltagaren deltar och tar del av lektioner, övningar och litteratur inför projektarbete med byggnadsteknisk utvärdering och beskrivning av ett byggnadsobjekt. Arbetet redovisas i skriftlig rapport och avslutande seminarium. Deltagaren tränas i skriftlig och muntlig redovisning

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Obligatorisk inlämningsuppgift (skriftlig rapport) och aktiv medverkan vid webinarier och seminarium.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3,0 hp, Skriftlig rapport 3,0 hp, obligatorika uppgifter 1,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.