Fastighetsförmedling 1 7,5 hp

(Grundnivå J0039N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Deltagaren skall efter kursen kunna förstå de relationer och processer som sker i fastighetsförmedling samt kunna använda datorstöd i fastighetsförmedling.

Del 1.
Kursen ger kunskaper om mellanmänskliga processer som förhandling, medling och annan konflikthantering.

Efter kursen skall deltagaren kunna:
- skilja mellan integrativ och distributiv förhandling
- skapa och fördela mervärden
- förbereda, strukturera och genomföra en förhandling
- känna till och kunna bemöta olika förhandlingstaktiker och tekniker
- bryta dödlägen och andra hinder i förhandlingar

Vidare skall deltagaren kunna:
- identifiera konflikter på individ-, grupp- och strukturell nivå
- identifiera synliga, osynliga och omedvetna konflikter,
- identifiera konfliktens läge i konflikttrappan och påverka dess utveckling
- hantera varma och kalla konflikter
- bryta destruktiva beteende, lösa sakfrågor och påverka attityder

Slutligen skall deltagaren kunna:
- använda vissa av medlingens strategier, taktiker och tekniker,
  huvudsakligen i avtalsorienterad medling
- praktiskt medla mellan parter och hjälpa dessa att skapa mervärden
  och synergieffekter samt att kunna hantera känslor

Del 2
Efter kursen skall deltagaren kunna:
- beskriva och visa hur IT och övrig modern datateknik kan användas i fastighetsförmedlingsuppdrag, för exempelvis kommunikation, media och handläggningsstöd (t ex Capitex och Svensk Fastighetsdata/Vitec).
- Redogöra för regler kring data, upphovsrätt och behandlig av personuppgifter samt datasäkerhet

Kursinnehåll

Del 1.
Kursen behandlar i huvudsak intressebaserad förhandling, medling och konfliktlösning och avser att ge fastighetsförmedlaren teorier och praktiska verktyg för att kunna skapa mervärden och synergieffekter mellan parterna och för att praktiskt kunna lösa eventuella konflikter som uppkommer i anledning av fastighetsaffären

Del 2.
Fokus ligger på att lära sig hantera den datormjukvara som finns på marknaden för mäklare (Capitex och Vitec) genom praktiskt öva i datasal att upprätta erforderliga handlingar som ingår i ett normalt förmedlingsuppdrag.
Föreläsning av lagar för datainformation och användaretik kring insamlade person-/spekulantuppgifter.

Genomförande

Del 1.
Obligatoriska övningar, rollspel och seminarier. Muntlig och skriftlig analys av förhandlingar och medlingar.

Del 2.
Obligatoriska datalaborationer samt föreläsningar och seminarier.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Del 1.
Examination sker dels genom examination av kurslitteratur, dels genom aktivt deltagande i seminarier, rollspel och andra särskilt angivna moment och dels genom skriftlig rapport och muntlig analys i grupp av en självvald förhandling, medling eller konflikt.
Examinator kan besluta om annan examination.

Del 2.
Godkända datalaborationer. Aktivt deltagande i seminarier.
Inlämningsuppgift där studenterna får ett ”försäljningsuppdrag”, varvid de ska upprätta samtliga handlingar i Capitex/Vitec som är aktuella i det givna fallet. 

Examinationsformer

Obligatoriska uppgifter + rapport 5 hp, datalaborationer 2,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.