Fastighetsförmedling 2 22,5 hp

(Grundnivå G0005N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

I kursen ska deltagarna tillämpa de kunskaper de har lärt sig i de obligatoriska kurser som föregår fastighetsförmedling 2 så att de olika kurserna bildar en syntes. Det huvudsakliga målet är att deltagaren ska kunna genomföra en självständig fastighetsförmedling. Detta innebär att deltagaren ska uppnå följande mål efter avklarad kurs:

Kunskap och förståelse:
Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna beskriva och förklara:
•    Fastighetsmarknaden för småhus och bostadsrätter samt marknadens aktörer.
•    Fastighetsförmedlingsprocessen olika faser, från intag till avslut, samt de lagregler som reglerar denna process.
•    Fastighetsmäklarens skyldigheter mot främst köpare och säljare men även andra intressenter.
•    Lagstiftning som reglerar fastighetsmäklaren samt reglerar försäljning av bostäder.
•    Vad som menas med god fastighetsmäklarsed.

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska deltagaren ha färdighet och förmåga att:
•    Självständigt kunna söka information om fastigheter, fastighetsmarknaden och de lagregler som styr fastighetsförmedling.
•    Självständigt kunna genomföra en fastighetsförmedling på ett juridiskt korrekt sätt – från intag till avslut – av småhus eller bostadsrätter. Detta innebär att studenten ska kunna genomföra intag, upprätta uppdragsavtal, upprätta objektbeskrivning, genomföra boendekostnadskalkyl, annonsera objektet, genomföra visning, genomföra budgivning, upprätta köpekontrakt, genomföra slutuppgörelse samt ansöka om lagfart.
•    Marknadsföra fastighetsmäklarens tjänster och enskilda objekt.
•    Informera köpare och säljare om vad som gäller vid köp och försäljning av fastigheter samt vid fastighetsbildning.
•    Kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomi för att dels kunna värdera bostadsrätten och dels kunna informera köparen om bostadsrättföreningens ekonomiska ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
•    Kunna analysera sitt informationsbehov för att lösa uppgifter.
•    Vara lyhörd för både köpares och säljares behov för att kunna anpassa tjänsten efter dessa samt kunna utforma avtal som tar hänsyn till säljare och köpares rättigheter, skyldigheter och önskemål.
•    Reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av fastigheter samt reflektera över vad god fastighetsmäklarsed och marknadsföringssed innebär och därmed kunna bedöma sitt eget agerande från ett etiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Fastighets- och bostadsmarknaden.
• Fastighetsmarknaden i ett internationellt perspektiv samt fastighetsförmedling över gränser.
• Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer.
• Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed.
• Fastighetsinformation från offentliga register
• Fastighetsmäklarnämndens tillsynsansvar.
• Bostadsfinansiering.
• Kapital och kreditmarknaden.
• Bostadsrättföreningens ekonomi.
• Klientmedel.
• Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken.
• Överlåtelser (av andelshus; tomträtt; kommersiella fastigheter; byggnad på ofri grund och bostadsarrende; bostadsrätter).
• Försäkringsjuridik.
• Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed.
• Fastighetsmäklarens kontrollplikt.
• Personuppgiftslagen.
• Diskrimineringslagstiftningen.
• Penningtvättlagen.
• Intag
• Uppdragsavtal
• Objektbeskrivning,
• Boendekostnadskalkyl
• Annonsering
• Visning
• Budgivning
• Kontraktsskrivning
• Slutuppgörelse
• Reklamationer och skadestånd
• Provision

Genomförande

Undervisningen sker genom föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, dataövningar/datalaborationer, rollspel och projekthandledning. I de flesta moment kommer det att ingå dataövningar som kräver speciell mjukvara (mäklarsystem).

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs den avslutande terminen  under ca 3 månader enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Kursens mål examineras genom skriftlig individuell tentamen, inlämningsuppgifter, seminarium samt individuellt skriftligt projektarbete.

Examinationsformer

2 x skriftlig tentamen á 5,5 hp (tot 11 hp), 2 x grupparbete á 1 hp (tot 2 hp), 1 x grupparbete 2 hp, 1 x självständigt projektarbete 7,5 hp. Totalt för kursen 22,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 22,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.