Fastighetsrätt för mäklare 7,5 hp

(Grundnivå J0038N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

De ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet
- förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp och termer inom rättsområdet
- identifiera, strukturera och analysera juridiska problem inom det rättsområde som kursen behandlar
- ge förslag på lösningar av juridiska problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll

Kursen behandlar rättsområdet allmän fastighetsrätt, bland annat;
- Svensk fastighetsrätthistoria
- Grundläggande fastighetsrättsliga begrepp
- Överlåtelse av fast egendom
- Sakrättsliga frågor
- Servitut
- Fastighetspant 
- Nyttjanderätt (hyra, bostadsrätt, tomträtt, arrende)

Genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, övningar och rättsfallseminarier. Behandlingen av kursens olika rättsområden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp.

Vid övningstillfällena respektive rättsfallsseminarierna skall deltagaren redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningar och rättsfallseminarier tränar deltagarna på att presentera lösningar av juridiska problem. Kursen är uppbyggd för att ge deltagaren de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Deltagaren ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i en skriftlig tentamen vid kursens slut. Detta innebär att deltagaren ska visa att hon eller han kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med avseende på det aktuella rättsområdet, förklara betydelsen av juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera juridiska problem samt ge förslag på lösningar av juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.