Fastighetsvärdering 7,5 hp

(Grundnivå R0018N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Efter att ha gått kursen ska kursdeltagarna ha god förmåga att:
- förklara de olika teoretiska ramarna kring fastighetsvärdering.
- att kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Kursinnehåll

Kursen har följande innehåll:
- Grundläggande teori i fastighetsvärdering.
- Värderingsbegrepp; Marknadsvärde och tekniskt nuvärde
- Värderingssituationer, överlåtelser och innehavarsituation
- Värderingsmetoder; ortpris-, inntäkts/kostnads- och produktionskostnadsmetoder
- Fastighetsmarknaden med marknadsanalys
- Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
- Värdering vid fastighetstaxering

Genomförande

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt genom medverkan i övningar och PM-arbeten. I kursen examineras deltagarnas förmåga att:
- förklara ramarna kring fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp, inlämningsuppgift 1,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.