Försäljning och etik 7,5 hp

(Grundnivå M0010N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Kursens mål är att deltagaren ska utveckla kunskaper om försäljning och  förmågan att genomföra säljbesök/säljsamtal. 
Deltagaren skall efter avslutad kurs kunna:
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- genomföra säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer

Kursinnehåll

Kursen innehåller teorier om försäljning och hur man på ett effektivt sätt kan planera, genomföra och följa upp säljaktiviteter. Kursen tar också upp etik och hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka säljarbetet.

Genomförande

Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och näringslivsbaserade case.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

I skriftligt prov examineras förmågorna att:
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
- förklara och använda begrepp inom området försäljning
- planera för säljbesök/säljsamtal
- genomföra säljbesök/säljsamtal
- utvärdera säljbesök/säljsamtal
- redogöra för hur etiska begrepp och förhållningssätt kan påverka olika säljsituationer

Examinationsformer

Skriftligt prov 7,5 hp samt obligatoriska uppgifter.
Som betygsskala används U-G

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.