HRM och CSR 7,5 hp

Kursen Human Resource Management (HRM) och Corporate Social Reponsibility (CSR) ger bred och grundläggande kunskap inom personalfrågor samt företagets etik- och ansvarsfrågor. Kursens huvudfokus är personalfrågor (HRM) där teorier och modeller blandas med övningar. I CSR-delen diskuteras företagets etik och ansvarsfrågor samt de möjligheter och utmaningar CSR utgör.

Målgrupp

Detta är en kurs för Dig som vill utvecklas inom personalfrågor samt är intresserad av företagets etik och ansvarsområde.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

HRM-delens övergripande mål är att ge insikt i operationellt inriktade teorier inom Human Resource Management. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom kunskapsfältet HRM
• beskriva hur fältet historiskt utvecklats och ange exempel på hur praktiskt HR-arbete bedrivs
• identifiera konkreta HR-problem föreslå lösningar utforma relaterade handlingsplaner
• systematiskt reflektera kring vilka konsekvenser för organisationssubjekt och tredjepart som HRM-tillämpningar kan innebära
CSR-delens övergripande kursmål är att kunna:
• beskriva framväxten av CSR
• beskriva de ingående komponenterna i CSR
• identifiera styrkor och svagheter i ett företags CSR-arbete

Kursinnehåll

HRM-delen består av en grundläggande genomgång av HR-fältets teoretiska bas utifrån tillämpningsområden såsom: rekrytering, avskedande och omplacering, personal- och organisationsutveckling, lönesättning och lönesystem, arbetsmiljö samt arbetsrätt. Tillämpad organisationsanalys behandlas där deltagaren undersöker typiska HR-aktiviteter på kontaktföretag/organisationer vilket leder till en beskrivning av företagens-/organisationernas HR-profiler. Avslutningsvis görs en organisationsanalys vilket handlar om att identifiera olika HR-relaterade problem i profilerna och föreslå lösningar.
I CSR-delen behandlas företagets etik- och ansvarsfrågor samt de begrepp, metoder och verktyg som ryms inom ramen för CSR, såsom exempelvis hållbar utveckling, Corporate Citizenship, företagsetik, uppförandekoder samt ISO 26000. Kursen belyser även hur ett företag kan agera ansvarsfullt utifrån både goda och dåliga exempel.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp, inlämningsuppgift individuell 1,5 hp, inlämningsuppgift grupp 2 hp
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.