Inledande extern redovisning 7,5 hp

(Grundnivå R0008N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna
- bokföra löpande affärshändelser med BAS-planen som utgångspunkt
- identifiera och lösa redovisningsproblem på en grundläggande nivå
- upprätta ett årsbokslut innehållande olika slags periodiseringar, värderingar och resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner
- redogöra för lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur övergripande principer, lagar och normer inom redovisningsområdet tillämpas på praktiska redovisningsproblem. En väsentlig del av kursen ägnas åt praktiskt inriktad redovisning av vanligt förekommande affärstransaktioner och övningar att upprätta resultat- och balansrapport. Under kursen belyses värderingsfrågor vid redovisning av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt skulder. I anslutning till övningar att upprätta bokslut diskuteras de resultatregleringsmöjligheter som finns inom ramen för civil- och skatterättsliga regler.

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och gruppövningar.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Examinationen på kursen sker genom en individuell skriftlig tentamen i vilken deltagrens färdigheter gällande löpande bokföring, identifiering och lösning av redovisningsproblem på grundläggande nivå,  förmågan att redogöra för lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning samt förmågan att upprätta årsbokslut innehållande olika slags periodiseringar, värderingar och resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp, Skriftliga inlämningsuppgifter 1,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.