Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 hp

(Grundnivå J0030N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
- förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer
- identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar
- föreslå lösningar av enklare juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i problemlösningsmetod.
Därefter behandlas grunderna i följande ämnen:
- associationsrätt
- avtalsrätt
- familjerätt
- fastighetsrätt
- fordringsrätt
- köprätt
- marknadsrätt
- obeståndsrätt med utsökningsrätt
- processrätt

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att deltagarna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar som deltagarna ska behandla inför respektive övningstillfälle. Förberedelserna inför övningstillfällena kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena ska deltagarna redogöra för sina förslag till lösningar samt kunna bemöta och diskutera andra deltagares lösningsförslag. Kursen är uppbyggd för att ge deltgaren de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 16 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska deltagaren visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Det innebär att deltagaren ska visa att han eller hon kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet, förklara betydelsen av centrala juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av enklare juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 15 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 15 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.