Marknadsföring grund 7,5 hp

(Grundnivå M0015N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
• förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra
• tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
• dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
• skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

Kursinnehåll

Kursen behandlar ämnet marknadsföring ur ett företagsperspektiv. Marknadsföring utgår från kunders behov, med målet att skapa värde för kunder och bygga lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Kursens fokus ligger främst på konsumentmarknaden, men även industriella marknader berörs. De huvudsakliga områden som behandlas är marknadsmixen, köpprocessen, segmentering, målmarknadsföring och positionering. Hållbarhetsaspekter på marknadsföring diskuteras också, liksom omvärldsanalys, strategi och marknadsplanering. Kursen ger en lämplig bas för vidare studier inom marknadsföring.

Genomförande

Online föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

I skriftlig tentamen examineras förmågorna att:
• förstå och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
• förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
• förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
• förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra
• tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
• dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
• skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp samt inlämningsuppgifter 3,0 hp.
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.