Marknadskommunikation 7,5 hp

En effektiv marknadskommunikation där de tilltänka mottagarna nås, blir intresserade och köper företagets erbjudanden är en förutsättning för företagets välmående och utveckling. Denna kurs behandlar grundläggande kommunikationsteorier, begrepp och modeller samt vikten av tydliga kommunikationsstrategier. Vidare diskuteras traditionella och digitala marknadskanaler, hur en effektiv kommunikation skapas genom tydliga målsättningar samt vikten av uppföljning och analys av marknadsinsatsen.

Målgrupp

Kursen passar alla som vill utveckla och effektivisera sina marknadskommunikationskunskaper.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill. 

Utbildningsmål

Efter att ha genomgått kursen skall deltagaren kunna redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom bransch- och företagsanalys samt förklara huvudriktningar i ramverk och standarder jämfört med internationella redovisningsprinciper och finansiell teori.
Deltagaren skall kunna tolka årsredovisningar, ekonomiska rapporter samt övergripande styrdokument, göra ekonomiska bedömningar och jämförelser mellan olika företag inom en specifik bransch samt redogöra för ägar- och organisationsstrukturer för ledande aktörer; personer och företag inom denna bransch. Vidare förväntas deltagaren kunna kritiskt reflektera krig redovisningsanalys och företagsvärdering ur ett socialt respektive vetenskapligt perspektiv.

Kursinnehåll

- Introduktion till externredovisning, internationella redovisningsprinciper samt kassaflödesanalys
- Olika teoretiska synsätt och vilka betydelser de har för värderingen
- Årsredovisningens innehåll och uppbyggnad
- Användning av nyckeltal för att analysera resultat, finansiell ställning och kassaflöden
- Analys av årsredovisningar
- Kritisk reflektion över den information som presenteras i företags årsredovisningar
- Branschrelaterade ägarstrukturer
- Verktyg och modeller för genomförande av bransch- och företagsanalys
I kursen ingår obligatoriska övningar och grupparbeten

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.