Modeller för intern styrning 7,5 hp

(Grundnivå R0009N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna redogöra för olika styrmedel inom ekonomistyrning och även visa på tillämpningar i olika verksamheter. I detta ingår att:
- tillämpa produktkalkyleringsverktygen i ett antal olika situationer
- förstå begrepp och definitioner samt utföra budgetarbete i ett företag/organisation
- förstå och tillämpa ett antal metoder för investeringsbedömning

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika metoder och modeller för företagets lönsamhetsplanering. Centrala inslag är kostnadsfördelning och investeringskalkylering på olika nivåer. Internredovisningen behandlar modeller för upprättande av analyser för hur företagets lönsamhet utvecklas samt för hur uppföljning mot budget kan ske. Budgetavsnittet tar upp problemställningar kring metoder dels för att upprätta budget och dels för att analysera avvikelser mellan budget och utfall..

Genomförande

Kursen genomförs via föreläsningar där ekonomistyrningsmodeller presenteras, diskuteras med tillämpningars via exempelgenomgång. Deltagarna arbetar under kursens gång självständigt och i grupp med kurslitteraturen där de får arbeta med såväl teoretiska som praktiska ekonomistyrningsfrågor. Exempel på aktiviteter som genomförs är:
-  att gemensamt och individuellt utföra produktkalkyler samt också att ha kunna kritiskt utvärdera dem
-  kunna praktiskt utföra en budget och även förstå syftet, begreppen och definitioner omkring budgetering
-  kunna genom praktiska tillämpningar utföra olika investeringskalkyler samt ha en kritisk förståelse av dess styrkor och svagheter

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen som hålls i slutet av kursperioden. Den skriftliga tentamen kommer att helt fokusera på dels teoriförståelse inom ekonomistyrning samt även att examinera deltagarens färdigheter i tillämpningar av ett urval av de styrmedel som behandlas i kursen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.