Nationalekonomi 7,5 hp

Kursen ger grundläggande nationalekonomiska kunskaper med fokus mikroekonomi. Begreppen knapphet och alternativkostnad samt olika metoder för att genomföra enklare mikroekonomiska analyser är delar som ingår i kursen. Deltagaren får även lära sig beräkning av alternativkostnader, att förstå begreppet elasticitet samt att lära sig grafiskt tillämpa och analysera kostnad-, efterfråge- och marginalintäktskurvor bland annat.

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig som besitter en ansvarsposition och är intresserad av ökad ekonomisk kunskap.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskap om de begrepp och metoder som används inom mikroekonomin samt om de färdigheter som behövs för att genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• förklara och beräkna alternativkostnaden
• förklara vad som påverka efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt kunna förklara vilken betydelse dessa har för pris och kvantitet
• förklara och kunna tillämpa begreppet elasticitet
• förklara grunden för konsumenternas efterfrågan: nyttoteorin och indifferenskurvor
• härleda och grafisk konstruera kostnadskurvor för ett företag
• härleda och grafiskt konstruera efterfråge- och marginalintäktskurvan för ett företag i perfekt konkurrens och monopol
• förklara hur spelteori kan användas i mikroekonomiska analyser
• genomföra enklare analyser av situationer där det råder marknadsmisslyckanden såsom ofullständig konkurrens, externaliteter och imperfekt information

Utbildningsmål - fortsättning
• tillämpa konsument- och producentöverskott samt s k dödviktsförluster för att analysera hur olika marknadsmisslyckanden samt beskattning påverkar ekonomisk effektivitet
• härleda och grafiskt konstruera efterfrågekurvan på arbetsmarknaden

Kursinnehåll

Kursen börjar med en diskussion kring begreppet knapphet (att det finns begränsade resurser), och de avvägningar som detta medför, eftersom detta är grunden för nationalekonomisk analys. Vidare förklaras begreppet alternativkostnad samt vilken betydelse handel och specialisering har för produktionen i samhället. Därefter introduceras de grundläggande begrepp och metoder som används i mikroekonomisk teori. Först beskrivs efterfråge- och utbudskurvor och det förklaras hur de kan användas för ekonomiska analyser av olika marknader, exempelvis prisbildningens betydelse för resursfördelningen och effekterna av handel. Kursen fortsätter därefter med att gå igenom grunderna i konsumtions- och produktionsteorin samt hur dessa teorier kan användas för effektivitets- och välfärdsanalys. I den andra halvan av kursen används genomgångna begrepp och metoder för att förklara och analysera effekterna av olika marknadsmisslyckanden såsom imperfekt konkurrens, externa effekter, kollektiva varor och imperfekt konkurrens. I denna del diskuteras även staten roll i en marknadsekonomi och effekterna av olika regleringar (skatter, lagar o dyl). I denna avslutande del introduceras även hur spelteori kan användas i mikroekonomisk analys samt grunderna i arbetsmarknadsteorin.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp, dugga 1,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.