Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling 7,5 hp

(Grundnivå N0025N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Målet med kursen är att deltagaren ska känna till såväl mikro- som makroekonomiska faktorer som påverkar fastighetspriser, samt kunna genomföra enklare analyser och prognoser rörande fastighetsprisernas utveckling.

Detta innebära att efter avklarad kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för prisbildningen på fastighetsmarknaden med hjälp av mikroekonomiska resonemang, med betoning på den lokala och regionala fastighetsmarknaden.
 • Redogöra för och analysera effekterna av olika former av regleringar på en marknad
 • Genomföra enklare analyser och prognoser av prisutvecklingen på den lokala och regionala fastighetsmarknaden
 • Redogöra för mekanismerna som driver den makroekonomiska utvecklingen vad gäller t ex tillväxt, arbetslöshet och inflation och hur sådana faktorer påverkar te x byggkonjunktur och fastighetspriser.
 • Redogöra för hur räntebildningen sker i en liten öppen ekonomi som Sverige på kort och lång sikt, samt kunna bedöma hur denna påverkar prisbildningen på fastigheter och byggkonjunktur.

Kursinnehåll

 • Modeller för prisbildning och partiell marknadsjämvikt med tonvikt på hyres- och fastighetsmarknaden och deras interaktion.
 • Efterfrågan och utbudet på fastigheter och dess känslighet för förändringar i priser och inkomst
 • Beteendet hos individens och dennes betydelse för efterfrågan på varor, tjänster och fastigheter, givet de begränsningar individen möter
 • Nyproduktion av bostäder och dess betydelse för utbudet av varor och tjänster, givet de begränsningar som teknologin och marknadsregleringar inom bygg- och bostadssektorn sätter.
 • Företagets beteende givet olika marknadsformer och dettas betydelse för prisbildningen och utbudet på marknaden.
 • Introduktion till olika marknadsmisslyckanden som till exempel externa effekter och kollektiva varor samt dess betydelse för prisbildningen på fastigheter 
 • Grundläggande makroekonomiska begrepp som till exempel BNP, ekonomisk tillväxt, bytesbalans, arbetslöshet, inflation, växelkurs och sparande
 • Konjunkturer, konjunkturpolitik och tillväxt i en liten öppen ekonomi och dess betydelse för prisbildningen på fastighetsmarknaden. 
 • Räntebildningen i en liten öppen ekonomi på kort- och lång sikt samt dess betydelse för prisbildningen på fastighetsmarknaden. 
 • Metodik för marknadsanalyser

Genomförande

Undervisningen sker i form av onlineföreläsningar, seminarier samt projektarbete.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen motsvarande 6 högskolepoäng samt projektarbete motsvarande 1,5 högskolepoäng. På den skriftliga tentamen examineras i första hand teoretisk förståelse och analys. Deltagarens förmåga att omsätta teorier och genomföra självständiga analyser och prognoser av fastighetsmarknaden examineras främst genom projektarbetet och aktivt deltagande.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 6 hp, Skriftliga inlämningsuppgifter samt projektarbete 1,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.