Skatterätt 7,5 hp

(Grundnivå J0028N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna:

– beskriva grunderna inom den rättsliga regleringen rörande inkomstskatt, mervärdesskatt, socialavgifter, taxeringsförfarandet samt företagsrelaterad skatterätt.
– identifiera, klassificera och söka lösning på centrala skatterättsliga problem,
– presentera hållbara rättsliga lösningar på enkla, vanligt förekommande frågeställningar inom det skatterättsliga området.
– kritiskt värdera tillämpningen av den skatterättsliga regleringen,

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar
– en översikt över det skatte- och avgiftssystemet
– ett närmare studium av skillnaderna vid beskattningen av de olika inkomstslagen
– grunderna vid beskattningen av olika företagsformer och dess ägare
– beskattning av fastigheter
– kopplingen mellan redovisning och beskattning
– särskilda skatteregler för fåmansföretag
– indirekt beskattning; mervärdesskatt och socialavgifter
– skattebetalning, deklaration och skatteprocess

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer föreläsningar på det aktuella området. Till varje rättsområde finns verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket deltagarna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall deltagarna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningarna tränar deltagarna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas deltagarna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

På kursen görs bedömningen av deltagarens prestationer genom skriftligt salstentamen (7.5 hp) som omfattar hela kursens innehåll och de förväntade läranderesultat.

Vid examination kan erhållas betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Bedömningen av deltagarens prestationer sker utifrån den obligatoriska enskilda skriftliga tentan, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.