Speciell fastighetsrätt 7,5 hp

(Grundnivå J0033N) - Luleå tekniska universitet

Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • redogöra för grunderna i och uppbyggnaden av den svenska markrätten
  • förklara grundläggande begrepp och principer på markrättens område
  • identifiera, strukturera och lösa specifika rättsliga problem som lagstiftningen aktualiserar
  • strukturera, analysera och diskutera rättsliga frågeställningar där flera markrättsliga författningar aktualiseras samtidigt.

Kursinnehåll

På kursen behandlas användningen av och hushållningen med mark och naturresurser ur ett rättsligt perspektiv. Detta innefattar bl.a. de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering (PBL), fastighetsbildning (FBL), samt miljökrav (MB) och allemansrätt.

Genomförande

Undervisningen består av lektioner, övningar med problemlösning samt seminarier. Deltagaren bör förbereda respektive lektion och övning genom att studera visst anvisat textmaterial och frågor. Deltagaren skall förbereda frågor till varje föreläsning och kunna redovisa svaren och inför klassen föredra en viss juridisk frågeställning. Så långt som möjligt bör förberedelser ske gruppvis. En gruppindelning genomförs vid kursstart. Kursen genomförs i samarbete med personer som är yrkesverksamma inom området, t ex lantmätare.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs under ca 8 veckor enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier främst på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Examination

I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska deltagaren visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Det innebär att deltagaren ska visa att han eller hon kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet, förklara betydelsen av centrala juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av enklare juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp
Som betygsskala används U-VG

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får 7,5 hp (ECTS) från Luleå tekniska universitet och registreras i Ladok vilket är ett bevis på att kursen uppfyller de akademiska utbildningskraven.