Vetenskaplig metod I 7,5 hp

Denna kurs behandlar principer för vetenskaplig produktion samt metoder för datainsamling och är en obligatorisk förberedelsekurs inför det avslutande ”Business case” arbetet som ingår i utbildningen Business Management III 120 hp.

Målgrupp

Kursen riktar sig till Dig med mål att få en akademisk examen inom Business Management och ingår som en obligatorisk förberedelsekurs under det sista läsåret inför det avslutande ”Business case ” arbetet.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser
• redogöra för möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser och metoder för datainsamling
• argumentera för val av vetenskaplig metod utifrån given problemställning
• kritiskt granska relevansen i tillämpningen av metoder i företagsekonomiska studier
• praktiskt tillämpa metoder relevanta för det företagsekonomiska området i syfte att söka, samla och kritiskt värdera information
• diskutera forskningsetiska och källkritiska principer

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av principer för vetenskaplig produktion och för val av, samt möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser.
Därefter behandlas metoder för datainsamling, främst enkät, personliga intervjuer och observation. I denna del ingår även ett avsnitt som behandlar forskningsetiska principer generellt.
Under kursens andra del får deltagaren träna sig på att välja lämpliga metoder utifrån givna problemställningar och kritiskt granska metodval i olika studier. Vidare får deltagaren tillämpa olika metoder i praktiken genom att själva söka, samla och därefter kritiskt värdera den insamlade informationen.
Den senare uppgiften ska skriftligt dokumenteras och presenteras på ett seminarium där deltagarna även får opponera på varandras arbeten.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3 hp, skriftliga inlämningsuppgifter + presentation och opponering 4,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Övrig information

I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.
Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.