Öppna kurser

Den effektiva digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen som begrepp har funnits i cirka 20 år. Det finns dock ingen tydlig gemensam definition om vad det egentligen innebär. Övergripande kan man säga att det handlar om arbetsplatsens påverkan av den tekniska och digitala utvecklingen samt vilka möjligheter den innebär.

En del definierar den digitala arbetsplatsen som ”Intranät 2.0”. Andra definierar den som en samlad digital plattform för företagets alla verksamheter och samtliga tillhörande verktyg och tjänster. En del inkluderar i definitionen även hur vi som människor kan navigera i det nya digitala landskapet.

Den här kursen erbjuder deltagarna möjlighet att få lära sig mer om vad en digital arbetsplats är/kan vara, jämföra denna med den egna organisationen och få ta del av konkreta tips och råd hur man som medarbetare kan skapa sig bästa möjliga förutsättningar att verka i en ständigt uppkopplad, digital arbetsmiljö.

Kursen tar främst sin utgångspunkt i den enskilda medarbetarens perspektiv och förhållningssätt samt genomförs under en dag samt vid ett digital uppföljningstillfälle om två timmar vilket genomförs via en digital plattform.

Utbildningsmål

Målet är att utveckla sin förståelse för den moderna arbetsplatsen samt hur man skapar värde genom att tänka digitalt först. Målet är vidare att deltagarna ska kunna arbeta verkningsfullt med digitala förutsättningar.

Målgrupp

Anpassad kurs som erbjuds till grupper av medarbetare, såsom sektioner och eller enheter.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav krävs.

Kursinnehåll

- Beteende och kultur

Hur påverkas mänskliga beteenden och arbetsplatsens kultur av digitaliseringen? En organisations värderingar och kultur har alltid varit viktiga hörnstenar för medarbetare att förhålla sig till. De guidar oss när vi behöver prioritera och sätta mål, När vi den fysiska och digitala arbetsplatsen lever mer och mer i symbios, blir organisationens värderingar ännu viktigare guider för oss. Vi resonerar utifrån kundens nuvarande beteende, kultur och värderingar. Vilka delar behöver bli tydligare? Vilka behöver förstärkas? Vilka hjälper oss inte längre?

- Kommunikation

Kommunikation på den digitala arbetsplatsen handlar om att vara så tydlig som möjlig i alla de digitala och analoga kommunikationskanaler som erbjuds på arbetsplatsen. Behovet att tydlighet har aldrig varit större. Deltagarna på kursen får kartlägga samtliga kommunikationskanaler som man har på arbetsplatsen. Vi identifierar hinder och möjligheter i kommunikationen och vad man göra för att förbättra den. Vi tar också upp hur man kan förenkla och förtydliga sin kommunikation. Vi går igenom grunderna i kommunikation och de olika beteendestilar som vi människor har. Dessa kunskaper är grunden för en god och effektiv kommunikation, digitalt såväl som analogt. Hur kan jag på bästa sätt nå fram med mitt budskap i det digitala bruset?

- Effektiva arbetssätt

Syftet med den digitala arbetsplatsen är främst optimal kreativitet och effektivitet. Automatiseringar är en av de saker som kan frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. Flexibla arbetstider och arbetsställen påverkar också. När medarbetare ges möjlighet till flexibla arbetstider och får tillgång nya digitala verktyg, ställs det större krav på tydlighet. Vad är det som förväntas kring användandet av verktygen och tillgänglighet?

- Hantera ett förändrat arbetsliv

Hur ska jag som medarbetare navigera i det förändrade arbetslivet? Vilka förväntningar finns på mig? Vad kan jag påverka och vad behöver jag förhålla mig till? Vilka nya kunskaper och färdigheter behöver jag ha? Vi går igenom dessa frågeställningar och ger konkreta tips till deltagarna som hjälper dem att hantera det förändrade arbetslivet. Att hantera ett förändrat arbetsliv innebär också att vi behöver ändra våra beteenden och vanor. Vi går igenom hur man kan ändra sina vanor och vad som krävs för att göra det.

- Psykosocial arbetsmiljö

Ur ett evolutionärt perspektiv befinner sig vår 40000 år gamla hjärna fortfarande på savannen. Världen ”utanför” hjärnan ser och betydligt annorlunda ut. Men vår hjärna reagerar fortfarande på samma sätt, fast på andra signaler. Detta påverkar vår psykosociala arbetsmiljö. Under den här punkten resonerar vi om den stress som den digitala arbetsplatsen kan innebära. Även om syftet med att digitalisera arbetsplatsen är att få bättre kommunikation, bli effektivare och förbättra samarbete, så kan medarbetare uppleva en negativ stress kring detta.

- Individen och gruppens beteenden

Grunderna i mänskligt beteende har inte ändrats i någon större utsträckning, även om vår arbetsmiljö förändras. Vi går igenom grundläggande delar om det mänskliga beteendet och vad som specifikt är viktigt att tänka på när vi verkar tillsammans på den nya arbetsplatsen? Hur påverkas våra beteenden när vi samarbetar, kommunicerar, kreerar både digitalt och fysiskt?

- Ny teknik, möjligheter - risker

Vi går igenom vad den senaste forskningen säger om vad den digitala transformationen, den nya tekniken, skapar för möjlighet och vilka risker som finns. Hur kommer AI, robotar och automatiseringar till exempel att påverka arbetsplatser? Vilka arbetsuppgifter ser man framåt kunna komma ersättas av AI? Kan man som individ förbereda sig för dessa förändringar och hur i så fall? Vi tar del av de senaste trenderna och experternas teorier om hot och möjligheter med digitaliseringen.