Kommunikation Motiverande Samtal (MI - Motivational Interview)

Motiverande samtal (MI) stärker dina färdigheter som samtalsledare och ger dig en ökad medvetenhet och kunskap kring hur du på ett effektivt sätt kan leda ett samtal och stödja individer till att nå önskad beteendeförändring.

Beskrivning

Meningen med Motiverande Samtal är att hitta och stärka den inre motivationen till förändring genom att utforska personens egna skäl och tankar kring sin förändring. Metoden baseras på ett aktivt lyssnande och ett empatiskt förhållningssätt där du lär dig att stärka din verktygslåda med kommunikationsfärdigheter och bemöta människor med varierande beredskap till förändring och även bemöta motstånd hos kunden/klienten. I MI strävar man efter ett jämlikt och respektfullt samtalsklimat, en metod som kan användas i sin helhet för att coacha individer till beteendeförändring men metoden och färdigheterna kan användas även i andra typer av samtal.

Utbildningen leder till att du som samtalsledare blir ännu skarpare på att kommunicera och medvetandegöra hur du kan influera din kund/klient till att nå beteendeförändring genom ert samtal. Utbildningen hjälper dig att på bästa sätt möta dina kunder/klienter så att dina samtal blir förtroendeingivande, effektiva och hjälper dem att nå den förändring de vill genomföra. Du kan använda motiverande samtal (MI) inom olika områden:

Företag - MI ökar medarbetarnas motivation, vilket leder till bättre resultat.

Ledare - MI utvecklar ledares förmåga att motivera sina medarbetare och skapar tillitsfulla relationer.

Privatpersoner – MI ger dig stödjande individuella samtal för att förändra ett beteende eller öka din motivation i ett livsområde.

Behandlare - MI utvecklar behandlarens förmåga att motivera sina klienter för att hjälpa dessa att lyckas med beteendeförändring

Utbildningsmål

Ge dig som deltagare teori, grundläggande principer och samtalstekniker inom Motiverande Samtal. Du får också med dig grundläggande kunskaper om evidens, tillämpningsområden, och processer i Motiverande Samtal. I syfte att utveckla dina färdigheter som samtalsledare så är en stor del av utbildningen baserad på övning och reflektion av samtalsfärdigheter. Detta ger dig i slutändan en ökad förståelse och praktisk tillämpning av kommunikationsverktyg som är effektiva att använda för att öka motivationen hos kunden/klienten.

Målgrupp

Chefer, ledare, behandlare och medarbetare som vill lära sig motiverande samtal som en metod för att åstadkomma beteendeförändring hos sin samtalspartner/klient/kollega.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen


Innehåll i punktlistform

  • Grundläggande principer i Motiverande Samtal (MI)
  • Bakgrund och evidens
  • De fyra processerna
  • Träning i de grundläggande kommunikationsfärdigheterna
  • Steg i förändringsprocessen
  • Framkalla förändringstal
  • Informationsgivning på ett jämlikt sätt
  • Praktisk träning, övning och reflektion