Öppna kurser

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Sjukskrivningarna och ohälsan ökar inom arbetslivet och frånsett att det leder till ett stort personligt lidande för den drabbade, så ökar också arbetsbelastningen för de övriga arbetstagarna vilket i sin tur kan medföra ännu fler sjukskrivningar.

En viktig uppgift för skyddsombud och chefer med personalansvar är att se till så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar enligt lag och föreskrift. Arbetsmiljölagen och föreskriften om det systematiskt arbetsmiljöarbete är grundbulten för allt arbetsmiljöarbete.

Utbildningsmål

Kursen syftar till att personer som hanterar arbetsmiljöfrågor ur arbetsgivarsynpunkt såväl som arbetstagarperspektiv skall känna till vilka lagar och förordningar som gäller. Det är även viktigt att känna till de krav som ställs avseende dokumentation
och uppföljning.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete hanterar arbetsmiljöfrågor, såväl chefer med arbetsgivaransvar som personalhandläggare och arbetsmiljösamordnare. Kursen vänder sig också till dig som verkar som skyddsombud eller på annat sätt företräder arbetstagare i arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

Utbildningen varvas med teori och olika grupparbeten

  • Arbetsmiljöansvaret
  • Uppgiftsfördelning
  • Lagar och föreskrifter
  • Regelbundna kartläggningar av arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen samt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Psykosociala arbetsmiljöfrågor
  • Skyddsombudens roll och ställning
  • Rehabiliteringsansvar/rehabiliteringsutredningar
  • Arbetsskaderapportering samt tillbudsrapportering
  • Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetstagarens delaktighet i arbetsmiljöarbete

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.