Öppna kurser

Heta arbeten

Utbildning i enlighet med Svenska Brandskyddsföreningen – för att erhålla 5-årigt certifikat

Arbeten med verktyg och maskiner som i någon form alstrar värme eller gnista kallas Heta Arbeten. Vi erbjuder en utbildning i enlighet med den kursplan som har upprättats av Svenska Brandskyddsföreningen där du efter genomförd utbildning erhåller ett certifikat som gäller i de nordiska länderna för brandfarliga Heta Arbeten i 5 år.

Utbildningsmål

Är att kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand.

Målgrupp

Personer som utför heta arbeten, som håller ett verktyg som kan generera brand, de som är brandvakt till ett hett arbete, de som ger tillstånd till heta arbeten, de som beställer ett hett arbete och dessa personer kan vara allt från ansvarig arbetsledare till fastighetsvärd som beställer hos entreprenör o s v. dessa personer skall ha ett certifikat.

Kursinnehåll

Vad menas med Heta Arbeten?

  • Lagstiftning - försäkringsvillkor
  • Genomgång av säkerhetsreglerna
  • Vad som händer om du bryter mot säkerhetsreglerna?
  • Tätskiktsarbete för tak och balkong
  • Praktiska övningar med brandsläckare