Öppna kurser

Lokalbesiktning - vid avflyttning och överlåtelse

När ett hyresförhållande avslutas eller överlåts skall det alltid ske en besiktning av lokalen. Detta för att fastställa lokalens status innan lokalen återlämnas till fastighetsägaren och för att se att hyresgästen fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter under hyrestiden.

Varje hyresgäst har möjlighet att anpassa lokalen under hyrestiden vilket gör att lokalen kan anpassas för en verksamhet som den enligt hyresvärden inte är lämplig för. När en lokals förutsättningar har förändrats kan det bli väldigt kostsamt att återställa lokalen till det uthyrningsbara skicket som rådde vid första uthyrningen och därför bör alla frågor som rör återlämnandet av lokalen till fastighetsägaren diskuteras så snart som möjligt efter uppsägning. Det är också i samband med hyresgästbyte som man bör överväga om en ny upplåtelse skall ske för samma ändamål eller ett nytt. Att företaget har väl fungerande rutiner och dokumentation för allt som rör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser samt kontrakt är ett måste.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning skall du kunna driva och genomföra besiktningar av lokaler ur ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv samt även får ett bra avslut på hyresförhållandet för kunden. Du kommer att kunna bedöma lokalernas användningsområde, läge och status på marknadsmässiga villkor samt kunna diskutera fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter med kunder på ett korrekt och juridiskt sätt. Du kommer också att kunna ta fram enklare rutiner och förstå vikten av att företaget har en tydlig strategi för uthyrning av lokaler.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som förvaltar och hyr ut lokaler och vill skaffa dig ny kunskap och fördjupa dig inom området lokalbesiktning.

Kursinnehåll

I utbildningen får du översiktliga kunskaper samt inom vissa delar fördjupningar på följande områden.

 • Hyreslagen
 • Lokalernas skick vid tillträde
 • Hyresgästanpassningar
 • Underhållsansvar
 • Hyreskontrakt och gränsdragningslistor
 • Besiktningsteknik och protokoll
 • Rutiner och dokumentation hos fastighetsägaren
 • Miljöbalken och egenkontrollen
 • Teknik (värme, ventilation, brand, el)
 • Återställningskrav på hyresgäst
 • Debiteringar avskrivningar vid skador
 • Praktisk Övningsbesiktning