Öppna kurser

Driftteknik - värme och ventilation

Vårt driftlaboratorium är hjärtat i denna utbildning. Med ett uppbyggt komplett värme och ventilationssystem ger vi dig ett helhetsgrepp där du praktiskt får jobba med driftoptimering samt utföra ett antal driftövningar.

Värme och ventilationsproblem är ofta diffusa och svåra att få grepp om. I den här kursen kopplar vi ett helhetsgrepp och behandlar frågorna med fokus på ett bra inneklimat. Vi går igenom värme- och ventilationssystemens uppbyggnad och funktion, beskriver effekterna som uppstår i fastigheten om systemet inte fungerar tillfredsställande och belyser naturligtvis även problemen utifrån energibesparingsproblematiken. Vi går dessutom igenom en mängd olika goda exempel på energibesparingsåtgärder som fungerar. Vi belyser begreppen kallras och strålningsdrag, relativ luftfuktighet, människans och fastighetens värmebalans, värmeöverföring (strålning, ledning och konvektion) undertryck och övertryck. Vi klargör hur värme tillförs och bortförs från fastigheten samt den mänskliga reaktionen då ovan nämnda faktorer inte samspelar och det uppstår obalans i systemen.

Kursen omfattar 4,5 dagar om:

TEORI 50%

 • Ventilationssystem
 • Värmesystem
 • Tappvärmvattensystem
 • Fjärrvärmeinstallationer
 • SÖR-system

PRAKTIK 50%

 • Värmedistribution
 • Undercentral
 • Värmesystem
 • Ventilation
 • Tappvattensystem

Kursinnehåll

Ventilation innehållande:

 • Komponentkännedom av FTX-aggregat
 • Luftflödesmätningar i kanal/don med instrument
 • Mätningar av temperaturverkningsgrad, läckflöden i aggregatet
 • Mätningar av luftfuktigheten och fläktvarvtal
 • OVK – normer och regler

Värmesystem innehållande:

 • Mätning och beräkning av vattenflöden
 • Injustering av värmesystem med referensventil
 • Injustering av värmesystem med datorhjälp
 • Jämförelsemätning av pumpar med konstanta
 • Kontroll av differenstryckventilers och termostatventilers funktion
 • Myndighetskrav - temperatur i lägenheter och lokaler
 • Definition vistelsezon

Shuntgrupper innehållande:

 • Uppritning av ett flödesschema
 • Identifiera olika shuntkopplingar

Energibesparing innehållande:

 • Åtgärder – besparingsmöjligheter

Fjärrvärmeinstallation innehållande:

 • Uppritning av flödesschema
 • Kontroll av energimätutrustningens funktion
 • Uppmätning av energiförbrukning och kontroll av effekten
 • Komponentkännedom och ingående funktioner

SÖR-system innehållande:

 • Uppbyggnad av ett system med DUC och HDC
 • Hantering av larm
 • Inställningar av tidkanaler, reglerkurvor och larmgränser
 • Effektmätningar

Kursen vänder sig till

Drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, tekniska förvaltare och energiansvariga som behöver den kompetens som erfordras för att hantera och avhjälpa problem inom området inomhusklimat.

Förkunskapskrav

Det är en fördel om du har erfarenhet från drift och förvaltning av tekniska system i fastigheter.