Öppna kurser

Förvaltarutbildning

Kursen vänder sig till dig som arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor.

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Kanske vill du uppdatera dina kunskaper eller också är du ny i Förvaltarrollen? Utbildningen passar även dig som har en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill bygga på dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning.

Som fastighetsförvaltare har du ett omväxlande arbete med krav på många olika kompetensområden. Du ska ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd på bästa sätt samtidigt som du ska se till att alla hyresgäster och kunder trivs och är nöjda. Ofta har du som fastighetsförvaltare även ett stort ansvar för både fastighetens ekonomiska och tekniska skick och bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer och personal. Att du har kunskap om all den juridik som omger fastighetsförvaltning och reglerar relationen mellan hyresvärd och hyresgäst är en förutsättning för att du skall kunna göra ett bra jobb som fastighetsförvaltare. I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet.

 • Block 1 - Ledarskap, kommunikation och personlig planering
  24-26 mar 2020 | Göteborg
 • Block 2 - Juridik
  6-7 maj 2020 | Stockholm
 • Block 3 - Teknik och installationer
  15-17 sept 2020 | Göteborg
 • Block 4 - Fastighetsförvaltning
  13-15 okt 2020 | Stockholm
 • Block 5 - Fastighetsekonomi
  17-19 nov 2020 | Göteborg

Utbildningens omfattning och tid

Vi genomför totalt 15 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock. Preliminära tider för respektive dagsprogram är kl 08.30-18.00. Den första dagen i delblocket startar vi kl 09.30. Den sista dagen avslutar vi ca kl 16.30.

Upplägg och genomförande

De olika delblockens undervisning genomförs av erfarna lärare och konsulter med specialkunskaper och praktisk erfarenhet från branschen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och i vissa fall praktiska övningar.

Kursdokumentation

Lexicon tillhandhåller kursdokumentation till varje utbildningsblock i form av kurspärmar varvat med en del faktaböcker i de olika utbildningsämnena.

Nätverk i Fastighetsbranschen

Vi genomför utbildningen med en sammanhållen grupp för att skapa möjligheter till nätverkande deltagare och företag emellan. Vår förhoppning är att erfarenhetsutbytet skall leva vidare även efter avslutad utbildning och har därför valt att genomföra utbildningen i internatform. Genom detta kan vi säkerställa att tiden räcker till och ger även möjlighet till att diskussioner och tankar kan fortsätta utanför lektionssalarna.

Vi håller ett relativt högt utbildningstempo med många undervisningstimmar vid varje utbildningsblock. Det är bra om du kan ”stänga av” ditt vanliga arbete så mycket som möjligt under de här dagarna för att fullt ut kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Kurs på internat

Vi har valt att förlägga utbildningen på olika konferensanläggningar/kursgårdar i närheten av Stockholm och Göteborg. Genom att varva dessa två orter får vi med deltagare från hela landet och kan på så sätt skapa ett bredare erfarenhetsutbyte. Vi tar hand om bokning av logi och måltider för samtliga deltagare, kostnaden faktureras till deltagarna direkt från konferensanläggningen. Mer information om vilka anläggningar vi kommer att hålla till på presenteras i samband med bokning och bekräftelse av din kursplats.

Tentamen och Diplomering

Vi erbjuder tentamen i direkt anslutning till avslutat kursblock. Tentamen är frivillig. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut. Till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning skall du vara kunskapsuppdaterad på alla områden som ingår i en Förvaltares arbetsuppgifter och känna dig säker och trygg i din Förvaltarroll.

Block 1

3 dagar. Ledarskap, kommunikation och personlig planering

 • Introduktion
  - Förvaltarens roll i dagens fastighetsförvaltning
 • Personlig planering - jobba smartare
 • Ledarskap och samarbete
 • Kommunikation
 • Gruppers utveckling
 • Konflikthantering
 • Att lyssna
 • Relationer
 • Feedback

Block 2

3 dagar. Juridik.

Hyresjuridik – Bostäder och lokaler

 • Den kollektiva hyresrätten
 • Hyresavtalet, hyresvillkor och ordningsregler
 • Hinder och men i nyttjanderätten, avdrag på hyran
 • Hyresgästinflytande och standardhöjande åtgärder
 • Hyresvärdens rätt till tillträde till lägenhet
 • Hyresgästens kontraktsbrott och uppsägningar
 • Att processa hyresmål och ärenden
 • Uppsägningar av lokalhyresavtal och det indirekta besittningsskyddet
 • PUL (Personuppgiftslagen)

Bostadsrätt

 • Nyttjanderätt och föreningsrätt
 • Ansvarsfördelning mellan förening/bostadsrättshavare
 • Förverkande av bostadsrätten
 • Tvångsförsäljning

PBL

 • PBL och ändringar i bostäder och lokaler
 • Kontroll, beslut och tillsyn

Entreprenad

 • Entreprenadformer | Genomförande och besiktning
 • Upphandling och beställning av mindre entreprenader

Block 3

3 dagar. Teknik och installationer.

Byggnaden

 • Om- och tillbyggnad, bygglovsplikt
 • Byggnadsstomme
 • Yttertak – Fasader – Fönster
 • Inomhusmiljö – Besiktning
 • Sjuka Hus – Fukt och mögel

El – lagar och föreskrifter

 • Ellagstiftning
 • Elsäkerhet
 • Delegering av elarbeten
 • Elbesiktning av fastigheter

VVS

 • Miljö / Sveriges mål/energianvändning
 • Energibegrepp
 • Inneklimat
 • Klimatskärmen
 • Fastighetsel -styr/regler
 • Energikontroll- driftekonomi
 • Åtgärder som fungerar
 • Lagar inom energiområdet
 • Ventilation
 • Värme
 • Vatten

Block 4

3 dagar. Fastighetsförvaltning.

Arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Genomgång av Arbetsmiljölagens grundläggande krav på arbetsmiljön
 • Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Samordningsansvar mellan olika arbetsgivare på gemensam arbetsplats
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt ändringsföreskriften AFS 2003:4 genomgång av föreskriften samt lämpliga delar
 • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Utomhusmiljö

 • Skötselplanering av den yttre miljön
  - Hårdgjorda ytor - Gräs
  - Planteringsytor - Beskärning
 • Lekutrustning på lekplatser

Fastighetens underhåll

 • Periodiskt underhåll – Löpande underhåll
 • Underhållsplanering – Besiktning
 • Förebyggande underhåll
 • Underhåll - Investering

Fastighetsägarens ansvar

 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Brandskyddskontroller SBA

Miljöbalken

 • Hänsynsregler
 • Egenkontroll
 • Tillsynsregler

Block 5

3 dagar. Fastighetsekonomi.

 • Grundläggande ekonomiska begrepp
 • Redovisningsprinciper
 • Hur förstår man ett bokslut?
 • Kalkyler – Budget – Verksamhetsplanering
 • Fastighetsekonomi
 • Kapitalanvändning
 • Investeringsbedömning
 • Nyckeltal - Kostnadsjakt
 • Affärsmannaskap