Öppna kurser

Fastighetsägarens ansvar i praktiken

Du som fastighetsägare har ansvar för hur byggnaden fungerar och hur den inverkar på människor och miljö.

Detta ansvar gäller under såväl byggandet som i förvaltningsskedet men vad innebär egentligen ansvaret och vilka metoder finns det för att hantera ansvarsfällorna? 

Utbildningsmål

Efter kursen har du kunskapen som krävs för att identifiera och åtgärda eventuella brister i din fastighet samt vetskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare.

Målgrupp

Fastighetsägare, fastighetsvärdar, förvaltare mfl.

Kursinehåll

Kursblock 1
Fastighetsägarens ansvar - Arbetsmiljöingenjör

 • Allmänna regler
 • Enligt plan- och bygglagen (PBL)
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftning
 • Ansvar för förorenade område

Hälsoskydd Arbetsmiljö - Jurist

 • Arbete på tak
 • Is och snö på tak
 • Snöröjning på kvartersmark – skötsel
 • Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på person eller egendom på offentlig plats.
 • Hissar och andra motordrivna anordningar - installation, underhåll, tillsyn, besiktning och kontroll
 • Ombyggnadskrav på portar och liknande
 • Ombyggnadskrav på lokaler dit allmänheten har tillträde - åtgärdsplan
 • Pannanläggning, varmvattenberedare - tillsyn, kontroll och besiktningar
 • Drift och skötselrutiner - granskning och uppdatering av dokumentation
 • Brunnar - säkerhetsanordningar
 • Kemiska produkter - användning
 • Farliga kemiska ämnen – förvaring, riskkällor identifieras och förtecknas, riskbedömning
 • PCB inventering
 • Lekplatser - underhåll, tillsyn
 • Olycksfall - begränsas, se rättsfall

Kursblock 2
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK - Besikningsman)

 • Schemaläggning, funktionskontroll, besiktningsprotokoll, åtgärd anslå intyg.
 • Asbest i tilluft i samband med OVK

Elansvar i fastigheter - Elingenjör

 • Den elektriska faran och dess konsekvenser
 • Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Innehavaransvar
 • Behörighetsansvar
 • Krav på periodisk kontroll och besiktning

Brandsäkerhet i flerbostadshus - Brandingenjör

 • Brandskyddsdokumentation
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Utrymningsvägar och utrymningsskyltar
 • Brandbegränsning
 • Släckutrustning
 • Räddningsväg
 • Övriga brandtekniska installationer
 • Rökluckor
 • Brandfarliga och explosiva varor - hantering
 • Sotning och rengöring
 • Ombyggnad av vind till lägenheter

Kursen är uppdelad i två kursdagar på två olika kurstillfällen.