Öppna kurser

Skötsel och förvaltning av utemiljö

Du får kunskap och kännedom om olika ytors krav och behov samt vilken utrustning som skall användas för de olika momenten.

Det dagliga arbetet av skötsel på våra gemensamma gårdar, grönområden och parker ställer stora krav på yrkeskunnande hos personalen som sköter den. Felaktig eller utebliven skötsel förstör inte bara värden ur en etisk synvinkel utan orsakar även onödiga underhållskostnader i ett senare skede.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs har du en grundläggande överblick för vilka metoder som skall användas vid skötsel och underhåll av utemiljö. Du kommer att kunna göra en nulägesanalys och utefter denna kunna lägga upp en skötselplan.

Målgrupp

Miljövärdar, park och utemiljöarbetare, fastighetsskötare, anläggningsarbetare.

Kursinnehåll

  • Skötsel av buskar, träd och gräs
  • Marklära
  • Jordarternas indelning och egenskaper
  • Matjordshantering
  • Växtnäring – gödsling
  • Jordförbättring och kompostering
  • Egenskaper och krav på växtplats
  • Skötsel av markbeläggning och fast utrustning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.