Öppna kurser

ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services

Med hjälp av ITIL®-ramverket ger modulen IT- och digitala proffessionella, praktisk, leverantörsneutral, användarcentrerad vägledning i att skapa en praktisk förståelse för hur molnupphandling och molnteknik kan integreras och stödja en bredare affärsstrategi, oavsett sektor, bransch och moln-mognad.

Modulen utforskar konceptet med "molntjänster under hela användarresan" och förenar viktiga ITIL-koncept som vägledande principer (The Guiding Principles) och den operationella ITIL®4 modell (The Service Value Chain) för att skapa en helhetssyn och förståelse för hela upphandlingslivscykeln.

Målgrupp:
Företagsledare och blivande chefer

Utmaningar 

 • Att förstå möjligheterna med molnbaserade tjänster och hur de kan skapa fördelar
 • Att utveckla ett konsekvent tillvägagångssätt för molnupphandling och molntjänster för att säkerställa effektiva fördelar över molntjänsternas hela livscykel
 • Att tekniken inte alltid är väl integrerad i organisationens strategi och därför ibland inte möjliggör organisatoriska mål

Hantering

 • En leverantörsoberoende analys av tillgängliga molnbaserade lösningar och potentiella fördelar med ITIL®-ramverket. Detta för att förstå hur värde kan skapas med molntjänster och upphandling av sådana
 • Ett globalt erkänt bäst praxisramverk som ger konsekvent, praktisk vägledning över molntjänsternas hela livscykel
 • Beskrivning av en molnbaserad användarresa som bygger på viktiga ITIL-koncept och är skräddarsydda för upphandling av molntjänster
 • Tillämpning av ITIL®-ramverket, särskilt genom de vägledande rekommendationerna (Guiding Principles) och den operativa modellen (The Service Value Chain). För att främja och tillhandahålla en strategi som uppfyller organisationens mål. Omfattande framgångsrika tjänsteupphandlingar och integrationer av molntjänster som stödjer gemensamt värdeskapande för både konsumenter som leverantörer

Målgrupp: Molnarkitekter och molnkonsulter

Utmaningar

 • Att det finns många tillgängliga molnlösningar, med varierande nivåer av komplexitet och lämplighet. Detta är utmanande för många organisationer och kan leda till att ineffektiva eller olämpliga lösningar upphandlas.
 • Att förstå effekten av att kunna slutföra en framgångsrik upphandling och flytt till molnet för de tjänster som levereras till kunder och slutanvändare
 • Att få klarhet om sambandet mellan teknik, affärsstrategi och andra affärsfunktioner under införandet av tekniken
 • Att IT-professionella konfronteras med ett ökat antal digitalt möjliggjorda organisationer och därför behöver se till att deras kompetens förblir värdefull och relevant i den nya tiden

Hantering

 • Identifikation, val och leverans av optimerade molntjänster till organisationen genom att tillämpa lärdomar utifrån en molnmognadsbedömning som bygger på olika ITIL®-koncept. Detta för att skapa värde genom upphandling av molntjänster
 • Genomförande av en objektiv leverantörsutvärdering av tillgängliga molnlösningar och bedömning av dem utifrån deras fördelar och nackdelar
 • Skapandet av en kundfokuserad ”end-to-end” molnupphandlingsresa med hjälp av ITIL®-koncept, som vägledande principer (The Guiding Principles) och tjänstevärdekedjan (The Service Value Chain) för att beskriva hur kunder kan påverkas och hur man förbereder sig för och hanterar påverkningarna
 • Säkerställande av en kontinuerlig koppling till värdeskapandet och avkastningen på investeringar med hjälp av ITIL®-ramverket. Genom att anpassa och integrera teknik, affärsstrategi och den operationella driften
 • Ökade kunskaper och färdigheter med hjälp av en erkänd certifiering, anpassad till bäst praxisramverket ITIL®4, som visar på en tydlig förståelse för hur man förflyttar en organisation till en molnbaserad-miljö

Målgrupp:  Inköpare och upphandlare

Utmaningar 

 • Behov av en vägledning för hur en framgångsrik molntjänstupphandling ser ut
 • Att upphandling av molntjänster är en specifik och unik process, varför organisationer behöver vägledning i ämnen som faktureringsmodeller och kontrakt
 • Ett komplext molntjänstlandskap, med många leverantörer och tjänstealternativ. Där det saknas en leverantörsneutral bästa praxisvägledning, som hjälper till att navigera i området
 • Att förstå utbudet av juridiska-, styrande- och efterlevnadsöverväganden för att använda molnteknik och tjänster och bedöma effekten av dessa utifrån ett icke-expertperspektiv, samt att säkerställa efterlevnad på avdelnings-, organisations- och företagsnivå

Hantering

 • Att utveckla en ITIL®-integrerad användarresa för molnupphandling som tydliggör viktiga överväganden och tillgängliga alternativ för en organisation i varje steg
 • En heltäckande men tillgänglig översikt över "hur en bra upphandling ser ut", inklusive de avtalsmässiga tekniska detaljer som är specifika för molnupphandling
 • Att anta ett bäst-praxisramverk för leverantörs nära vägledning om hur krav och möjligheter bedöms och övervägs, samt hur molntjänster kan utnyttjas för att uppnå verksamhetens mål
 • Identifiera de nyckelområden som behöver övervägas för användningen av molnteknik och molntjänster, och hur dessa bör adresseras och kommuniceras till alla organisationens anställda utifrån den centrala ITIL®4 driftmodellen

Målgrupp: Service Managers

Med utmaningar som:

 • Att kunna bedöma pågående lönsamhet och lämpligheten för en molnlösning

Utmaningarna hanteras genom:

 • Utvärdering av en omfattande verktygslåda som integrerar nyckelelement i ITIL®-ramverket för att möjliggöra effektiv övervakning och ständiga förbättringar och på så sätt kontinuerligt säkerställa avkastningen på investeringen (ROI)

Målgrupp: Program- och projektledare

Med utmaningar som:

 • Att skaffa de specifika molntekniska kompetenser som krävs för förståelse och planering av utbildning och utveckling av arbetsstyrkan
 • Att få tillgång till vägledning om hur man aktiverar (On-boarding) och avvecklar (Off-boarding) molntjänster när de väl har upphandlats

Utmaningarna hanteras genom:

 • Förståelse för hur man delar och utnyttjar kunskap under och efter ett införande
 • Användandet av ITIL®-ramverket som en praktisk guide, där det beskrivs hur man aktiverar och avvecklar molntjänster, samt byter mellan olika molnleverantörer

 

All kursdokumentation är på engelska. Certifiering ingår i kursen.

The ITIL® courses on this page are offered by The Service Corporation, in conjunction with ITPreneurs which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.