Öppna kurser

Webbinarie - Vad är ITIL 4?

I detta seminiarie-webinar träffar ni vår ITIL-expert Peter Forsbeck som under 30 minuter översiktligt och effektivt redogör för skillnader i ITIL 4 jämfört med ITIL v3 och berätta om de viktigaste nyheterna samt redogör för vem ITIL 4 egentligen ger mest nytta. Ni har möjlighet att ställa frågor till Peter, och vi kommer göra extra utrymme för detta efter webinaret om intresse finns.

ITIL 4 är den senaste vidareutvecklingen av ITIL som introducerades den 28 februari i år. Det är en efterlängtad uppgradering som pekar ut i vilken riktning en IT avdelningen bör förflytta sig i dagens snabbt föränderligare värld. Modeordet för dagen är digital transformering, där IT står i centrum för förändringen istället för att som tidigare ses som ett kost-center.

I ITIL 4 ligger fokus på det värde som tjänsterna skapar tillsammans med kunderna. IT-tjänsterna har blivit en integrerad del av ett företagens totala verksamhet. Tanken med ITIL 4 är därför att harmonisera IT-avdelningens arbetssätt med den övriga verksamhetens behov av förändring.

I början på 2000-talet introducerades ITIL version 2, som fokuserade på en normal IT-avdelnings dagliga arbete och beskrev hur en IT-avdelning på bästa sätt borde utföra ett antal grundläggande IT-processer.
I den efterföljande ITIL versionen (ITIL v3) som de flesta företag idag använder, ändrades fokus från i huvudsak IT-processerna till en tjänsts hela livscykel, inklusive kvalitativ leverans av effektiva IT-tjänster.

Med ITIL 4 är tanken att bygga vidare på ITIL v3 leveransen, men fokusera på det verkliga resultat som verksamheten och kunderna önskar åstadkomma. Detta genom ett agilt synsätt med kontinuerlig uppföljning av det värde som verksamheten önskar skapa baserat på IT-tjänsterna. För att dra full nytta av ITIL 4 behöver man bygga vidare på tjänstetänket och processerna från ITIL v3.

I ITIL 4 har ITIL v3 processerna utvidgas till att kallas practices (tillämpningar) och omfattar nu även organisation, kompetens, resurser, partners, verktyg etc. Därmed renodlas själva processbegreppet till att beskriva arbetsstegen och ordningen på de aktiviteter som behöver utföras i syfte att åstadkomma processens slutresultat.
För att dra nytta av ITIL 4 är det därför en klar fördel om man har kunskap om de olika ITIL v3 processerna och deras syfte.