Öppna kurser

AZ-104 Microsoft Azure Administrator (Live webinar)

Denna Azure administratörs-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd av fyra utbildningsblock som löper över fyra veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 35 timmar.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-104. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Målgrupp
This course is for Azure Administrators. The Azure Administrator implements, manages, and monitors identity, governance, storage, compute, and virtual networks in a cloud environment. The Azure Administrator will provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

Förkunskaper
Successful Azure Administrators start this role with experience in virtualization, networking, identity, and storage.

  • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configurations, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of Active Directory concepts, including users, groups, and role-based access control.
  • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fem lärarledda webinar med totalt elva moduler över fyra veckors utbildning:

Module 1: Identity

Module 2: Governance and Compliance

Module 3: Azure Administration

Module 4: Virtual Networking

Module 5: Intersite Connectivity

Module 6: Network Traffic Management

Module 7: Azure Storage

Module 8: Azure Virtual Machines

Module 9: Serverless Computing

Module 10: Data Protection

Module 11: Monitoring