Öppna kurser

AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure (Live webinar)

Denna Azure Developer-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där åtta lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de sex utbildningsblock som löper över sju veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-203. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, laborationer och kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 60 timmar

Kursinnehåll

Utbildningen består av sex delkurser som disponeras över en vecka vardera:

  • AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions.
  • AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions.
  • AZ-203T03: Develop for Azure storage.
  • AZ-203T04: Implement Azure security.
  • AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions.
  • AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Azure Developers who design and build cloud solutions such as applications and services. They participate in all phases of development, from solution design, to development and deployment, to testing and maintenance. They partner with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement the solution.
Candidates should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.
Candidates must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.