Öppna kurser

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure (Live webinar)

Denna Azure Developer-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där åtta lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de sex utbildningsblock som löper över sju veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-204. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, laborationer och kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 60 timmar

Kursinnehåll

Utbildningen består av sex delkurser som disponeras över en vecka vardera:

Module 1: Creating Azure App Service Web Apps

Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.

Lessons

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service Web App
 • Configuring and Monitoring App Service apps
 • Scaling App Service apps
 • Azure App Service staging environments

Module 2: Implement Azure functions

This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.

Lessons

 • Azure Functions overview
 • Developing Azure Functions
 • Implement Durable Functions

Module 3: Develop solutions that use blob storage

Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata.

Lessons

 • Azure Blob storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage

Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage

Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.

Lessons

 • Azure Cosmos DB overview
 • Azure Cosmos DB data structure
 • Working with Azure Cosmos DB resources and data

Module 5: Implement IaaS solutions

This module instructs students on how to use create VMs and container images to use in their solutions. It covers creating VMs, using ARM templates to automate resource deployment, create and manage Docker images, publishing an image to the Azure Container Registry, and running a container in Azure Container Instances.

Lessons

 • Provisioning VMs in Azure
 • Create and deploy ARM templates
 • Create container images for solutions
 • Publish a container image to Azure Container Registry
 • Create and run container images in Azure Container Instances

Module 6: Implement user authentication and authorization

Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.

Lessons

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Authentication using the Microsoft Authentication Library
 • Using Microsoft Graph
 • Authorizing data operations in Azure Storage

Module 7: Implement secure cloud solutions

This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.

Lessons

 • Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
 • Implement Managed Identities for Azure resources
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration

Module 8: Implement API Management

Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.

Lessons

 • API Management overview
 • Defining policies for APIs
 • Securing your APIs

Module 9: Develop App Service Logic Apps

This module teaches students how to use Azure Logic Apps to schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, workflows, and services across enterprises or organizations.

Lessons

 • Azure Logic Apps overview
 • Creating custom connectors for Logic Apps

Module 10: Develop event-based solutions

Students will learn how to build applications with event-based architectures.

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Module 11: Develop message-based solutions

Students will learn how to build applications with message-based architectures.

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Module 12: Monitor and optimize Azure solutions

This module teaches students how to instrument their code for telemetry and how to analyze and troubleshoot their apps.

Lessons

 • Overview of monitoring in Azure
 • Instrument an app for monitoring
 • Analyzing and troubleshooting apps
 • Implement code that handles transient faults

Module 13: Integrate caching and content delivery within solutions

Students will learn how to use different caching services to improve the performance of their apps.

Lessons

 • Develop for Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Azure Developers who design and build cloud solutions such as applications and services. They participate in all phases of development, from solution design, to development and deployment, to testing and maintenance. They partner with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement the solution.
Candidates should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.


Students should have 1-2 years professional development experience and experience with Microsoft Azure. They must be able to program in an Azure Supported Language.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.