Öppna kurser

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure (Live webinar)

Denna Azure Developer-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där åtta lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de sex utbildningsblock som löper över sju veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, laborationer och kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 60 timmar.

Utbildningen består av sex delkurser som disponeras över en vecka vardera.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-204.

Målgrupp
Candidates for this exam are Azure Developers who design and build cloud solutions such as applications and services. They participate in all phases of development, from solution design, to development and deployment, to testing and maintenance. They partner with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement the solution.
Candidates should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

Förkunskaper
Students should have 1-2 years professional development experience and experience with Microsoft Azure. They must be able to program in an Azure Supported Language.

Kursinnehåll
Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.

Module 1: Creating Azure App Service Web Apps
Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.

Module 2: Implement Azure functions
This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.

Module 3: Develop solutions that use blob storage
Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata.

Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage
Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.

Module 5: Implement IaaS solutions
This module instructs students on how to use create VMs and container images to use in their solutions. It covers creating VMs, using ARM templates to automate resource deployment, create and manage Docker images, publishing an image to the Azure Container Registry, and running a container in Azure Container Instances.

Module 6: Implement user authentication and authorization
Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.

Module 7: Implement secure cloud solutions
This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.

Module 8: Implement API Management
Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.

Module 9: Develop App Service Logic Apps
This module teaches students how to use Azure Logic Apps to schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, workflows, and services across enterprises or organizations.

Module 10: Develop event-based solutions
Students will learn how to build applications with event-based architectures.

Module 11: Develop message-based solutions
Students will learn how to build applications with message-based architectures.

Module 12: Monitor and optimize Azure solutions
This module teaches students how to instrument their code for telemetry and how to analyze and troubleshoot their apps.

Module 13: Integrate caching and content delivery within solutions
Students will learn how to use different caching services to improve the performance of their apps.