Öppna kurser

Introduktion till verksamhetsanalys - lyckas som Business Analyst

Under denna kurs får du färdiga processer för verksamhetsanalys och som även omfattar bästa praxis från IIBA och BCS. Även flera olika metoder för projektstyrning gås igenom under kursen. Du kommer att förbättra din analysförmåga och får lära dig att använda ett ramverk för verksamhetsanalys och affärsutveckling. Under kursen blir du en bättre Business Analyst som kan hantera allt från uppstart, kravinsamling och hantering av intressenter till att skriva kravdokumentation, överlämna affärslösningar och validera resultat.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Utföra externa och interna analyser för att förstå vad som påverkar verksamheten och hitta grundorsaken till ett problem
 • Skriva tydliga krav för formella och agila projekt
 • Skapa UML-modeller och diagram för att analysera krav
 • Utföra strategianalys för att förstå företagets position på marknaden
 • Ta fram användarberättelser (user stories) och användningsfall (use case)

Detaljerat kursinnehåll

Definition av verksamhetsanalys

Översikt över verksamhetsanalysens värld

 • Vad är verksamhetsanalys?
 • Omfattningen av en Business Analysts arbete
 • Ansvarsområden för en Business Analyst

Introduktion till analysprocessen

 • Från analys av strategin till framtagande av krav
 • Bästa praxis som används i hela verksamhetsanalysprocessen

Genomföra strategianalys

Introduktion till strategianalys

 • Identifiera den strategiska kontexten
 • Att utföra en grundorsaksanalys

Intern analys

 • Bemöta utmaningar i verksamheten genom en intern analys
 • Identifiera de viktigaste intressenterna
 • Tydliggöra organisationens mission med hjälp av MOST

Extern analys

 • Optimera organisationens flexibilitet genom att använda en extern analys
 • Undersöka konkurrens med Porters femkraftsmodell (Porter's five forces)
 • Använd PESTLE som analysmodell för att identifiera makrofaktorer som påverkar företaget

Analysera och hantera intressenter

Identifiera dina intressenter

 • ”Stakeholder wheel” och ”identification matrix”
 • ”Stakeholder wheel” och ”identification matrix” 
 • Skapa personas

Analysera era intressenter

 • Undersöka intressenternas påverkan på dina projekt
 • Bedöma intressenternas attityd gentemot dina projekt
 • Placera in intressenterna i organisationens hierarki med hjälp av STOP
 • Utveckla handlingsinriktade initiativ för att hantera verksamhetsbehov och möjligheter

Hantera intressenterna

 • Samverka med intressenterna
 • Skapa en kommunikationsplan för intressenter
 • Bedöma intressenterna

Definiera lösningen

Utforska affärsmässiga och tekniska alternativ

 • Bestämma omfattningen utifrån verksamhetsmålen
 • Skriva verksamhetskraven

Utveckla kriterier och lösningar

 • Använda släktskapsdiagram (affinitetsdiagram) för att ta fram övergripande kriterier
 • Jämföra utvärderingstekniker

Skapa ett business case

Strukturen på ett business case

 • Skapa en informationspyramid
 • Använda kundfokuserad övertalning

Analysera kostnader och nytta

 • Kategorier för kostnads och nytta
 • Identifiera materiell och immateriell kostnad och nytta
 • Investeringskalkyl genom kassaflödesanalys
 • Utvärdera risker och påverkan

Ramverket kravhantering

Kravspecifikation

 • Priset man betalar för illa utformade krav
 • Skilja mellan funktionella krav och icke-funktionella krav
 • De främsta källorna till krav

Planera processen med att kommunicera kraven

 • Hantera vanliga misstag under framtagning av krav
 • Aktörer inom kravutvecklingsprocessen
 • Hantera underförstådda och uttalade kunskaper

Utveckla kravdokumentet

 • Bygga upp kravlistan
 • Ta fram välformulerade krav

Samla in kraven

Processen för kravinsamling (Elicitering)

 • Verktyg och tekniker för arr identifiera och fånga krav
 • Riktlinjer och checklistor

Elicitera kraven

 • Genomföra effektiva intervjuer och workshops
 • Använda observationstekniker
 • Använda prototyper för att få feedback
 • Analysera situationen med hjälp av visualiseringstekniker
 • Upptäcka icke-funktionella krav genom kvantitativ analys

Analysera kraven

Organisera och prioritera krav

 • Ordna krav efter fokus
 • Tekniker för gap-analys

Använda modelleringstekniker

 • Verksamhetsmodellering
 • Utforma affärsprocesserna
 • Granska kraven

Skriva kravdokumentationen

Skapa en formell kravdokumentation

 • Strukturera ett standardiserat funktionellt krav
 • Strukturera ett standardiserat icke-funktionellt krav

Skapa en agil kravdokumentation

 • Utveckla och dela upp användarberättelser (user stories)
 • Ta fram och vidareutveckla användningsfall (use case)

Validera kraven

 • Motsvarar det intressenternas behov
 • Olika typer av validering

Hantera de specificerade kraven

 • Hantera ändrade krav
 • Källor till ändrade krav
 • Komponenter i kravhantering

Presentera affärslösningen

 • Leverera kraven
 • Överlämna affärslösningen
 • Stödja utvecklingsaktiviteter