Övrigt Certifierad Objektledare

Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare är en nyckelroll för att lyckas ta en organisations strategier till handling och därigenom realisera digitaliseringens möjligheter. Under utbildningen får du kunskap i att skapa balans mellan stabilitet och säkerhet i befintliga leveranser med ny innovativ utveckling. Detta med stöd av styr- och samverkansmodellen pm³.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig exempelvis till dig som arbetar, eller planerar att arbeta, med styrning och ledning av förvaltnings- och utvecklingsverksamhet eller leder en objekt- eller förvaltningsorganisation.

Objektledare eller Förvaltningsledare?
I och med utvecklingen av pm³ som styr- och samverkansmodell blir det inte längre relevant att använda separata styrmodeller för förvaltning och utveckling. Framgången ligger i stället i att hantera dem integrerat för att svara upp mot verksamheters, och dess kunders, behov av förflyttning såväl som stabilitet.

Det styrbara uppdraget innehåller då både förvaltning och utveckling, och den ledande taktiska rollen benämns som Objektledare. Men vilken tillämpning av pm³ som används beror på den unika organisationens behov, mål samt önskade effekter - vilket gör att rollen Förvaltningsledare finns kvar som alternativ i modellen såväl som i utbildningen, och är dessutom relevant för vissa organisationer.

Att använda pm³
pm³ utgår i grunden från ett verksamhets- och kundperspektiv. Modellen möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv, där verksamhet och teknik möts i ett gemensamt uppdrag. Allt för att skapa ett ökat kundvärde och en intern effektivitet.
Det finns ingen rätt eller fel tillämpning av pm³ ur modellens perspektiv - en modell är bara så bra som dess tillämpning. Det som är avgörande är vilka effekter som efterfrågas. Det styr i sin tur hur man bygger upp eller utvecklar sin styrning med hjälp av modellen. Det är organisationens behov och mål som är angelägenheten - som skapar energi såväl som engagemang för styrning och samverkan!
Här blir rollen som Objektledare/Förvaltningsledare en nyckelroll för en framgångsrik styrning.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå den certifierande utbildningen.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 12 dagar
Ditt pris 94 500 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Utbildningsmål

Som certifierad objektledare/förvaltningsledare kan du omsätta dina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en objekt- eller förvaltningsorganisation. Utbildningen utgår från styr- och samverkansmodellen pm³ och har den som stöd för att utveckla dig i rollen.

Du får möjlighet att lyfta blicken och få en bättre helhetsförståelse för områdets del i organisationers styrning. Det innebär även kunskap i hur den unika organisationens behov, mål och efterfrågade effekter styr hur man bygger upp och utvecklar sin förvaltnings- och objektstyrning.

Efter utbildningen har du god förståelse för vad som förväntas av dig som objektledare/förvaltningsledare. Du kan skriva och förnya en objekt- eller förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och löpande styrdokumentation. Dessutom har du rätt förutsättningar för att kunna anpassa och tillämpa pm³ för största möjliga nytta och effekt i just din organisation.

Efter utbildningen kan du i din roll:

 • Skapa ordning och reda genom att hitta balansen mellan stabilitet och utveckling samt en tydlig ansvarsindelning
 • Hjälpa till att prioritera – möjliggör att varje nivå har förmåga att fatta beslut inom sitt område för att hantera olika planeringshorisonter
 • Skapa effektivare behovs- och resurshantering för hantering och utveckling av verksamheten med en ökad förmåga att klara av oförutsedda behov
 • Skapa behovsdriven organisering genom att engagera rätt personer beroende på uppdrag

Innehåll

Avsnitt 1:Målet är att du ska få en översikt av strukturen i pm³ modellen. Med det som grund kommer vi att fördjupa oss i olika områden under kommande utbildningsavsnitt.

 • Introduktion
 • Syftet med pm³
 • Tillämpning och översikt av pm³
 • Verksamhetsorienterad objektindelning
 • Objektarkitektur

Avsnitt 2: Målet är att du ska förstå vad styrning och samverkan innebär i en tid där digitalisering ligger högt på agendan, och objektledarens viktiga roll i detta sammanhang. Även att du ska förstå hur objektets ansvarsområde påverkar objektorganisationens utformning och rollen som objektledare/förvaltningsledare.

 • Verksamhetsorienterad objektsindelning
 • Verksamhetskomponenter och IT-komponenter
 • Kärnobjekt
 • IT och infrastrukturella objekt
 • Ärendehantering

Avsnitt 3: Fokus på individuell SDI kartläggning. SDI erbjuder ett enkelt, gemensamt språk för människor att förstå drivkrafterna bakom beteende, förebygga och hantera konflikter på ett effektivt sätt och att engagera sig i givande samtal. När den används inom grupper och organisationer, kan detta språk dramatiskt förbättra kvaliteten på arbetsrelationer och prestationer på arbetsplatser.

 • Fokus på ledarrollen för objektledare/förvaltningsledare

Avsnitt 4: Målet är att du ska förstå, och kunna tillämpa, målstyrning för att säkra balans mellan stabilitet och realisering av organisationens digitala mål och strategier.

 • Beskrivning av objektets uppdrag, skapa en plan
 • Målformulering
 • Resursuppskattningar

Avsnitt 5: Målet är att du ska kunna omsätta uppsatta mål till realisering, hantera löpande omprioriteringar och uppföljning samt samverkan med projekt och andra leveransorganisationer.

 • Samverkan med projektorganisationer
 • Att styra förvaltnings- och utvecklingsuppdraget under året
 • Säkra kompetensen i objektorganisationen
 • Besiktiga projektleveranser enligt kvalitetskriterier

Avsnitt 6: Under sista avsnittet knyter vi samman utbildningens olika delar genom att muntligt och skriftligt redovisa examinationsuppgift, samt genomföra grupptentamen.

I samarbete med utbildningspartner: DF Kompetens

Bild