Öppna kurser

C++: beprövade lösningar och designmönster

Du kan avsevärt förbättra effektiviteten i din programmering genom att använda bästa praxis för C++, beprövade tekniker och designmönster. Under denna kurs lär du dig när du ska använda C++ 11/14, hur du använder standardbibliotek och verktyg, hur du producerar C++ kod av högsta kvalitet och hur du kan öka produktiviteten genom att kombinera verktyg, uttryck, syntax och bibliotek.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Designa och implementera effektiva objektorienterade lösningar med C++
 • Förbättra kodkvalitet med designmönster
 • Modifiera en illa strukturerad applikation så den blir flexibel, robust och effektiv
 • Bygga omfattande bibliotek med namespaces, mallar och undantag

Förkunskaper

 • Minst 6 månaders av erfarenhet av programmering med C++
 • Du bör förstå hur följande saker används i C++:
 • Klasser och objekt
 • Arv
 • Polymorfism eller virtuella funktioner
 • Function overloading

Kursinnehåll
Introduktion till objektorienterad utveckling

Grunder för objektorientering

 • Arv, inkapsling och polymorfism
 • Klasser, objekt och attribut
 • Associationer, meddelanden och metoder
 • Gränssnitt och abstrakta klasser

Använda Unified Modeling Language

 • Egenskaper hos UML
 • UML i C++

Använda utvecklingsverktyg

 • Automatisera livscykeln med CASE-verktyg
 • Kod-generering och "reverse engineering"
 • Verktyg för felsökning och bläddring

 

Designmönster
Introduktion av designmönster

 • Varför designmönster?
 • Mönsterkategorier: skapande, strukturella och beteendemönster
 • Beskriva designmönster

Använda designmönster

 • Synkronisera flera vyer med "Observer"-mönstret
 • Hantera rekursiva datastrukturer med mönstret "Composite"
 • Minimera kod-duplicering med mönstret "Template Method"
 • Hantera objektskapande med mönstret "Singleton"
 • "Decoupling" objektskapande med mönstret Factory
 • Separera algoritmer från datastrukturer med mönstret Visitor

 

Använda ISO standardbibliotek för C++
Standard Template Library (STL)

 • STL:s struktur
 • Deklarera och populera sekvens- & associativa behållare
 • Åtkomst till behållare med iteratorer
 • Tillämpa standard- och användardefinierade algoritmer
 • Använda funktionsobjekt och lambda-uttryck

Iostream-biblioteket

 • Grundläggande input/output
 • Formatera text-output
 • Hantera fel i input-data
 • Breda teckentyper och internationalisering

Trådbiblioteket

 • Skapa och hantera trådar
 • Hantera exklusiv åtkomst till delad data

 

Lagringshantering
Minneshantering

 • Upptäcka och minska onödig minnesanvändning
 • Förebygga minnesläckor med mallarna unique_ptr och shared_ptr
 • Överlagra operator new och operator delete
 • Skriva och använda smarta pekare

Lagring av filer

 • Förbereda klasser för enkel fillagring
 • Lagra och hämta objekt med Boost serialiseringsbibliotek

 

Skriva bättre C++
Öka kodens återanvändbarhet

 • Undvika namnkollisioner med namespaces
 • Använda mallar för typsäker återanvändbarhet

Öka stabilitet och effektivitet

 • Förstärka inkapsling genom konsekvent och korrekt användning av const
 • Dela tillstånd mellan lättviktsobjekt
 • Förstå "r-value"-referenser och "move"-semantik

 

Undvika fällor och fallgropar i C++
Saker som måste göras och varför

 • Virtuella destruktorer
 • Tilldelningsoperatorer och kopieringskonstruktorer

Känsliga funktioner

 • Vänner kontra offentliga medlemmar
 • Run-time-typ-information kontra virtuella medlemsfunktioner
 • Multipelt och virtuellt arv

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png