Öppna kurser

Lean IT Foundation

Lean IT foundation kursen hjälper IT organisationer att säkerställa att de levererar bästa möjliga tjänster till sina kunder. Kursen beskriver hur en IT organisation kan få hjälp att utveckla ett kontinuerligt förbättrings tankesätt och skapar förståelse för:

 • Kundnytta och värde
 • The processer som levererar nyttan
 • Hanterandet av prestanda
 • Sättet att organisera sig
 • Skapa nödvändig attityd och uppträdande inom organisationen

Lean IT är ett komplement till andra bästa praxis metoder som till exempel ITIL.

Det primära syftet med denna kurs är att skapa en grund för ackreditering av personer involverad i Lean IT Foundation arbetet. Kursen går igenom och förklarar de kunskapskrav en deltagare behöver ha för kunna visa att kunskapsmålen är uppnådda, vilket kan ske i form av en certifiering i slutet på kursen. 
Kursen är lärarledd, interaktiv och presenteras i ett antal delar för att enklare kunna ta till sig den teoretiska kunskapen. Under kursen genomförs olika övningar inklusive testprov för att underlätta förståelsen, samt för att förbereda deltagarna för det frivilliga certifieringsprovet. För efterföljande påbyggnadskurser är avklarad certifiering på Lean IT Foundation-nivå ett krav.
Kursen genomförs både som öppen och schemalagd kurs. Kursen kan även genomföras som företagskurs. Kursen hålls normalt på svenska men med engelskt kursmaterial. Certifieringstestet till denna kurs är på engelska.

Målgrupp

 • Alla chefer och specialister som arbetar i en IT organisation kan dra nytta av de insikter som ges i samband med kursen.
 • IT personal som deltar i eller är involverade i olika Lean-projekt

Kursdeltagarna får tillgång till följande kursmaterial:

 • En handbok/arbetsbok (eBook) med referensmaterial, och en guide för certifieringsförberedelse
 • Lean IT Foundation Supporting Publication och ordlista
 • Lean Primer - Författare: Craig Larman och Bas Vodde

Utbildningsmål

Målsättningen är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha erhållit kunskaper om Lean-filosofin och då speciellt den del som är fokuserad på IT-området.

Kursdeltagaren ska ha fått förståelse för:

 • Lean-filosofins underliggande principer
 • Vikten av att förstå och leverera kundvärde
 • Hur Lean ser på processer och förluster i hanteringen av processerna
 • Hur man mäter prestanda och vilka faktorer som är avgörande i valet av dem
 • Vilka krav som ställs på organisationen vid införandet av Lean, inklusive användandet av verktyg för visuell styrning
 • Vilka beteenden och attityder som är nödvändiga för att Lean ska bli framgångsrikt i en organisation
 • Problemlösningsmodellen DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
 • Vad som krävs för ett godkänt resultat på certifieringen ”Lean IT Foundation”

Kursen är indelad i följande huvudmoment:

 • Introduktion till Lean
 • Kunden
 • Processen
 • Prestanda
 • Lean organisationen
 • Beteende och attityd
 • Problemlösning
 • Summering och testprov
 • Certifiering

Detaljerat kursinnehåll

Modul 1: Introduktion

 • Lean principerna och hur de är relaterade till varandra
 • Slöseri (Waste): Förmågan att identifiera olika slöserityper inom en IT organisation eller process
 • Kostnaden för dålig kvalitet och skäl att använda Lean principer för att förbättra prestanda
 • Aktivitetstyper: Förmågan att definiera vilka IT aktiviteter som faller inom vilken kategori
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act): Förmågan att grundläggande beskriva hur PDCA cykeln fungerar
 • Relationen till andra modeller och metoder som används inom IT. Förstå hur Lean IT skiljer och kompletterar andra metoder. Speciellt kopplingen mellan Lean IT och Service Management

Modul 2: Kunden

 • Olika typer av kundvärde och de faktorer som påverkar kundvärdet
 • Kopplingen mellan ”Voice of the Customer”  och ”Critical for Quality”
 • Hur man skapar ett ”Critical for Quality” träd

Modul 3: Processen

 • Relationen mellan processen (värdeflöde) med andra lean principer
 • Skillnaden mellan tryck (Push )och drag (Pull) system
 • Stegen för att skapa en värdeflödeskarta, genom att använda SIPCO (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers) och VSM (Value Stream Map)
 • Slöseri i en värdeflödeskarta: Förmågan att identifiera symboler för TIMWOOD slöseri (Transport, Inventory, Motion, Waiting, Over production, Over processing, Defects and Skills) 
 • Förklara SIPCO och VSM med IT exempel

Modul 4: Prestanda

 • Relationen mellan prestanda och PDCA cykeln
 • Aspekterna bakom KPI (Key Performance Indicators)
 • Varför tid är IT:s viktigaste produktionsfaktor
 • Relationen mellan Process Cycle Efficiency  (PCE) och  Value Stream Map (VSM)
 • Den roll som kompetens (skills) och kunskap (knowledge) spelar för att säkerställa prestanda

Modul 5: Organisation

 • Varför organisationer behöver vara kundorienterade
 • Vad målet med en prestandadialog är
 • Användandet av olika visuella styrningstavlor – Daglig tavla, Veckotavla och Kaizen/förbättringstavla

Modul 6: Kaizen

 • Vilka verktyg från de andra dimensionerna används i vilken fas av DMAIC-cykeln
 • Prioritering av förbättringskandidater genom analys av möjlighet( feasibility) och påverkan (impact) vid valet av både vilket problem som ska lösas med Kaizen och vilka lösningar som ska implementeras i Kaizens förbättringssteg

Modul 7: Beteende och attityd

 • Skillnaden mellan beteende och attityd
 • Skillnaden mellan traditionellt ledarskap och Lean ledarskap
 • Krav på beteende och attityd för ett framgångsrikt användande av Lean
 • Beteende och attityd i relation till omgivningens förväntningar vid en förändring av arbetssätt