Öppna kurser

Utveckla användarkrav: nyckeln till framgångsrika projekt

Under denna kurs lär du dig hur du kan förbättra processen inom kravutveckling. Från att planera projektet genom att skriva välformulerade användarkrav till att validera kraven och hantera ändringar. Du förbättrar även din förmåga att samla rätt information från dina intressenter redan från start för att undvika slöseri med resurser i ett senare skede i processen.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Skriva välformulerade, validerade krav och förbättra era utvecklingsprocesser
 • Förbereda för intervjuer av intressenter genom videoscenarion
 • Analysera, skriva och validera krav genom simuleringar
 • Jämför olika kravprocesser

Kursinnehåll
Introduktion

 • A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®) och PMBOK® Guide - Fifth Edition
 • Klassifikationsschema för krav
 • Kravutvecklingsprocessen: ta fram, analysera, specificera, validera och hantera
 • Utmaningarna med att ta fram effektiva krav
 • Krav och Agile

 

Planera ett kravprojekt

Tolka befintlig dokumentation

 • Krav genom hela organisationen
 • Analysera verksamhetsfall och projekthistoria
 • Identifiera intressenter
 • Avgöra projektets omfattning

Skapa en handlingsplan för projektet

 • Identifiera och hantera krav
 • Handlingsplanens beståndsdelar
 • Skriva en plan till ett simulerat projekt

 

Elicitering av krav från intressenter

Planera möten för att identifiera och fånga krav

 • Välja rätt personer att intervjua
 • Välja den bästa intervjumetoden
 • Konstruera frågor som levererar resultat

Underlätta möten för kravframtagning

 • Möten två och två
 • Möten i grupp
 • Dysfunktionella möten
 • Möten med högre chefer

 

Analysera krav med hjälp av processkartor

Metoder för processkartläggning

 • Rutiner och material för processkartläggning
 • Skapa processkartor

Andra analysmetoder

 • Tillämpa alternativa grafiska modeller
 • Utföra gapanalyser

Slutföra analysen

 • Prioritera kraven med hjälp av kreativa metoder
 • Fylla i ett arbetsblad för kravanalys

 

Skriva och sammanställa kravdokumentet

Samla ihop bitarna

 • Ta fram kraven från ett arbetsblad för kravanalys
 • Använda mallar

Viktiga skrivkunskaper

 • Principerna bakom välformulerade krav
 • Känsla för ord, syntax och aktiv form
 • Välformulerade och illa formulerade krav
 • Redigera och skriva om krav
 • De fem största utmaningarna med att skapa välformulerade krav

Organisatoriska kunskaper och spårbarhet

 • Organisera krav i ett läsbart dokument
 • Ordna och numrera strategier
 • Koppla kraven till verksamhetsbehoven och testfallen
 • Skapa en spårbarhetsstrategi för organisationen

 

Validera krav

Tillämpa validering

 • Välja de bästa valideringsmetoderna
 • Checklistor för validering
 • Metoder för att hålla en genomgång

Skriva testbara krav

 • Bedöma, gå igenom och granska krav
 • Kontrollera att kraven kan testas

 

Hantera förändringar för att uppdatera dokument

Vad du kan förvänta dig

 • Typ av förändring
 • Förändringarnas frekvens och omfattning

Styra förändringsprocessen

 • Hålla ett förändringsmöte
 • Hantera en ändringsbegäran
 • Acceptera och avvisa förändringar

 

Integrera kraven med organisationen

 • Välja rätt verktyg för kravhantering
 • Välja rätt kravstandarder
 • Definiera en idealisk kravprocess

 

Utildningen levereras i samarbete med: Learning Tree
 Learning Tree International Information | Learning Tree International Profile