Öppna kurser

Agil test

Utvecklingsarbete drivs alltmer med agila metoder. Hur påverkar detta testarbetet och sättet att tänka kring test? Hur gör vi för att på ett snabbare och säkrare sätt kunna leverera kundnytta?

Vi vill med den här kursen ge dig förståelse av hur testarbetet kan bedrivas i ett agilt sammanhang. Du får en allmän förståelse för vilka roller som finns och vilka möjligheter som finns med ett agilt testarbete så att kundnyttan hela tiden sätts i första rummet. Som deltagare får du prova på testarbete i ett agilt projekt och får verktyg att diskutera olika former av angreppssätt i agilt testarbete.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för testarbete i agila projekt. Vi tror att du driver eller deltar aktivt i agila projekt eller kommer att delta i liknande arbete. Din roll kan vara testare, testledare, kravanalytiker, beställare, projektledare, scrum master, projektdeltagare eller ämnesexpert.

Kursinnehåll
Agila Manifestet – ur ett testperspektiv

Roller och ansvar i agilt testarbete

Utvecklingsarbete ur ett kvalitetsperspektiv

 • Teamets ansvar
 • Kontinuerliga leveranser
 • Vikten av tidig återkoppling
 • Användarberättelser
 • Definition-of-done
 • Acceptanskriterier

Agilt testarbete

 • Testa tidigt
 • Testfall
 • Verktyg – Test Management
 • Felhantering
 • Testmiljöer
 • Prioritering
 • Riskhantering
 • Dokumentation
 • Acceptanstester
 • Integrationstest
 • Regressionstester
 • Icke-funktionella tester
 • Tester med flera teams leveranser

Agila testmetoder

 • Testdriven utveckling (TDD)
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Utforskande test – SBTM
 • Partestning

Automatisering

 • Nyutveckling vs befintliga miljöer
 • Automatisering på olika nivåer
 • Verktyg - Testautomatisering
 • Livscykelperspektiv

Planering

 • Testa så tidigt som möjligt
 • Hur mycket test behövs?
 • Grad av automatisering?
 • Samverkan med kunden/användarna

Uppföljning

 • Rapportering
 • Retrospektiv - Kontinuerliga förbättringar
 • Spårbarhet och påverkansanalys