Akademiska utbildningar

Business Management III 60 hp (ECTS)

Business Management III 60 hp är det 3:e blocket i Business Management programmet om totalt 120 hp (ECTS)

Business Management III 60 hp är det 3:e och avslutande blocket i Business Managementprogrammet omfattande 120 hp. (BM I 30 hp + BM II 30 hp + BM III 60 hp) och som efter genomfört program ger en högskoleexamen i företagsekonomi "Business Management and Administration" på 120 hp. Utbildningen är distansbaserad, sträcker sig över 2 år och är anpassad för att deltagaren skall kunna arbeta parallellt med studierna. Business Management III är framtagen i samarbete med högskolor och universitet för bästa teoretiska och praktiska kunskapsnivå. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska övningar tänkta att kunna appliceras direkt i arbetet.

Innehåll

Projektstyrning 7,5 hp

Denna kurs behandlar begrepp och metoder för projektledning samt hur processorientering ger möjlighet till styrning, förändring och utveckling. Vidare ges verktyg och metoder för att leda företagsutvecklings- och förändringsprojekt. Läs mer

HRM och CSR 7,5 hp

Denna kurs handlar om relationer och har som målsättning att ge ökad kunskap om företagets personalfrågor och samhällsansvar. HRM fokuserar på att identifiera och hantera olika personalfrågor samt att skapa problemlösningar och utforma handlingsplaner. Inom CRS behandlas företagets etik och ansvar där ett företags styrkor och svagheter belyses. Läs mer

Affärsekonomi II 7,5 hp

Denna affärsekonomiska fördjupningskurs ger ökad kunskap inom bland annat internredovisning, internprissättning, finansiell planering, kassaflödeskalkylering samt olika modeller för beräkning av nyckeltal och KPI. Kursen ger även ökad kunskap och verktyg för insamling och värdering av information för bedöming och val av ekonomisk styrmodell. Läs mer

Bransch- och företagsanalys 7,5 hp

Övergripande mål för  denna kurs är att kunna göra ekonomiska bedömningar och jämförelser av företag inom en specifik bransch. I kursen ingår bland annat grundläggande externredovisning, använding av nyckeltal, förståelse för årsredovisningens uppbyggnad och innehåll samt analys av densamma. Läs mer

Vetenskaplig Metod I 7,5 hp

Denna kurs är en förberedelse inför det avslutande examensarbetet: "Business Case" och ger kunskaper om metoder för datainsamling samt principer för vetenskaplig produktion. Läs mer

Nationalekonomi 7,5 hp

Begreppen knapphet och alternativkostnad inom mikroekonomi tas upp samt metoder för att genomföra enklare mikroekonomiska ananlyser och beräkning av alternativkostnader. Vidare ges förståelse för begreppet elasticitet samt kunskap om grafisk tillämpning och analys av kostnads-, efterfråge- och marginalkurvor. Läs mer

Internationell affärsmiljö 7,5 hp

Mål med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om den internationella affärsmiljön samt hur företag bör agera i denna miljö. Kursen behandlar framför allt globaliseringens utmaningar och möjligheter, strategiska överväganden på internationell nivå samt analysering och sammanställning av internationella affärsmöjligheter. Läs mer

Business Case 7,5 hp

Denna avslutande kurs utgör ett examensarbete som arbetas fram gruppvis. Undersökningar, faktainsamling, analys och slutsats inom ett valt ämne utförs och sammanställs i en skriftlig rapport som även presenteras muntligt och opponeras på som en avslutande utbildningsexamination. Läs mer

Arbetsformer

Utbildningen är distansbaserad och genomförs enlig Lexicons Blended Learning koncept* för att deltagaren skall kunna arbeta hel- eller deltid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarie. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. I utbildningspriset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa denna kurs då detta är en uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se