Akademiska utbildningar

Affärsekonomi I 7,5 hp

Denna grundläggande ekonomistyrningskurs ger dig ökade kunskaper om faktorer som påverkar ekonomin och hur en sund och välskött ekonomi upprättas - förutsättningen för att uppnå lönsamhet.

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på kalkylering, budgetering, resultatplanering och analys. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som har någon form av ekonomiskt ansvar.

Arbetsformer

Kursen är speciellt anpassad för dig som vill studera flexibelt mestadels under kvällstid och genomförs under 8-10 veckor enligt Lexicons Blended Learning koncept*. Kursen genomförs på halvfart och parallellt med kursen kan du i stort sett jobba som vanlig. Vi startar och slutar kursen med ett fysiskt seminarium. Varje vecka däremellan deltar du på webinarier och ser inspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser du själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Kursen examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Fysiska träffar varvas med inspelat material och live webinarier på nätet.

Utbildningsmål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering
• välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och dess etiska aspekter

Innehåll

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Lönsamhet
 • Resultatplanering
 • Prissättning
 • Självkostnadskalkylering
 • ABC Kalkylering
 • Bidragskalkylering
 • Trånga sektorer
 • Investeringskalkylering
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Balansbudget
 • Balanced Scorecard
 • Läsa årsredovisningar och rapporter
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Ekonomiska nyckeltal

Kursen avslutas med en företagssimulering där deltagarna driver ett företag i hård konkurrens.

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftligt prov 4 hp samt inlämningsuppgifter och presentation av projektarbete 3,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information 

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se