Akademiska utbildningar

Företagsstrategi 7,5 hp

Förutsättningen för verksamhetens utveckling och marknadsposition är att skapa och arbeta med en relevanta Företags- och affärsstrategier.

Förutsättningen för verksamhetens utveckling och marknadsposition är att skapa och arbeta med en relevanta Företags- och affärsstrategier. Denna kurs ger kunskaper och förståelse inom detta komplexa område genom teoretiska begrepp, modeller och verktyg vilket behövs för att kunna utveckla och implementera strategiska affärsplaner som ökar verksamhetens konkurrenskraft och stärker marknadspositionen.

Målgrupp

Denna kurs passar Dig som har eller skall påbörja en ansvarsposition inom företaget samt alla som vill utveckla sina företagsstrategiska färdigheter.

Arbetsformer

Kursen är till största del onlinebaserad och genomförs på halvfart under 8-10 veckor så att Du skall kunna arbeta parallellt med studierna enlig ”Lexicons Blended Learning koncept”. Kursen startar och slutar med ett fysiskt seminarium, däremellan är det livesända webinarier på kvällstid samt förinspelade föreläsningar som du följer via datorn, surfplattan eller telefonen. Mellan de olika passen läser du litteraturen, gör övningar, case osv. Kursen genomförs med hjälp av praktiska exempel, uppgifter, övningar eller projektarbete och avslutas med en examination genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
* Lexicon Blended Learning koncept innebär att fysiska träffar varvas med förinspelat material och livesända webinarier på nätet – materialet sparas även så du kan lyssna och repetera när du vill.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:

Det övergripande syftet är att deltagaren efter avslutat kurs ska kunna göra omvärldsanalyser och bedömningar av organisatoriska resurser.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• förklara generella teorier om strategisk analys för företag och organisationer
• diskutera organisatoriska omvärldsfaktorer och förklara koncept inom omvärldsanalys
• visa förståelse för hur organisationens strukturer påverkas av externa resurser och kärnkompetens

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• formulera effektiva strategier för olika typer av organisationer
• göra ekonomiska konsekvensanalyser utifrån föreslagna planer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
• göra etiska överväganden kring effekter av planerade och implementerade strategier i organisationer

Innehåll

Kursen inleds med grundläggande begreppsgenomgång och skillnaden mellan begreppen strategi och taktik klargörs. De generella perspektiven strategi som en plan respektive strategi som generellt organisatoriskt handlingsmönster behandlas samt vikten av att sätta rätt diagnos av nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en relevant plan för hur man vill nå målet och få hela organisationen att sträva mot samma mål. Olika metoder för omvärldsanalys tas upp exempelvis: Delphi, PEST, scenarioplanering. Vidare diskuteras olika branscher och verksamheters varierade kärnkompetenser, olika typer av partiella och fullständiga strategianalyser samt problemen med strategiimplementering.
Kursen avslutas med att deltagarna gör ”case” utifrån ett verkligt fall, genomför en strategianalys, upprättar en strategi

Akademiska poäng

Den som genomfört kursen med godkänt resultat får diplom från Lexicon samt ett akademiskt kursintyg med 7,5 hp (ECTS) från Universitet/Högskola. Detta är en kvalitetsstämpel och bevis på att kursen håller hög kvalitet samt uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp samt skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp.
Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

För uppdragsutbildning ställs inga specifika behörighetskrav eller förkunskaper på högskolenivå.

Pris

26 900 kr exklusive moms. I priset ingår litteratur, mat och fika på seminarierna.

Övrig information

Denna kurs är en uppdragsutbildning, speciellt framtagen i samarbete med Högskolor och Universitet. Uppdragsutbildningar kan beställas av företag, myndigheter och organisationer. Arbetsgivaren bestämmer vilka medarbetare som får delta. Utbildningen ger högskolepoäng vid godkänt kursresultat. Uppdragsgivaren dvs företaget/organisationen betalar deltagarens kursavgift och deltagaren är inte berättigad studiemedel. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskilda firmor att köpa akademisk uppdragsutbildning.

Kontaktperson, Lexicon University

Maria Bäck Johansson, VD och Utbildningschef Lexicon University
Mob: 076-767 47 52, mail: maria.back-johansson@lexicon.se