Akademiska utbildningar

Leda och driva utveckling 7,5 hp

Kursen Leda och Driva utveckling är en uppdragsutbildning och ger, efter godkänd kurs, 7,5 högskolepoäng. Betygsskalan är U-G-VG.

7,5 hp motsvarar 5 veckors heltidsstudier men vi har lagt ut kursen under ett läsår så att den enkelt ska passa in i en rektors, arbetslagsledares, lärares eller utvecklingsledares redan späckade schema.

Kursen är framtagen i samarbete med Södertälje och Sollentuna kommuner samt Stockholm Stad och vänder sig till alla vars roll innebär att utveckla skolans förmåga att nå sina mål.

Målet är att ni deltagare ska känna er trygga med att ta på er ansvaret för utvecklingsaktiviteter och ha verktygen ni behöver för att leda och driva utveckling.
Under kursen går vi igenom den grundläggande processen det innebär att skapa en gemensam förståelse för uppgiften, hitta former för att prioritera, sätta mål, planera, genomföra och följa upp på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang.
Allt detta kommer ske med hjälp av två heldagsmöten (start och avslut), två längre lunchmöten, 11 förinspelade videoföreläsningar, sex inlämningsuppgifter och månatliga webmöten då vi reflekterar kring innehållet och era erfarenheter av att tillämpa det ni lär sig på kursen.

Kursen är uppdelad i logiska steg som följer en ledarskapsprocess. Varje steg har innehåll kopplat till sig och alla steg bygger vidare på föregående. Kursen krävs naturligtvis ett engagemang och en ansträngning men den ska vara rimlig. Bästa sättet att slippa hög belastning är att successivt beta av innehållet i jämn takt - att följa planen.

Starta gärna med att skumma de böcker som ingår i kurslitteraturen för att få en överblick innan du fördjupar dig i texterna. Böckerna och föreläsningarna komplimenterar varandra och belyser utvecklingsarbete och begreppet ledarskap på lite olika sätt. De ytterligare texter som kommer till i form av artiklar är normalt kopplade till specifika frågor eller perspektiv.

Bästa sättet att se till att kursen blir konkret för dig är att välja uppgifter för inlämningsuppgifterna som du ändå måste lösa i din vardag. Då blir det två flugor i en smäll, lärandet blir konkret och extraarbetet minimalt.

Möten

Onsdag den 21 september 2016 start på kursen med ett möte mellan 9 och 15. Plats bestäms senare .Under startmötet ska vi:

 • gå igenom grunderna i arbetet att leda och driva utveckling
 • skapa en överblick över material och arbetssätt
 • gå igenom denna studiehandledning
 • bekanta oss med IKT-plattformen (videoföreläsningar, webmöten och bibliotek med texter och länkar). Inloggningsuppgifter skickas till deltagarna direkt.
 • lära känna varandra
 • dela upp oss i studieteam (3 eller 4 personer i varje som fungerar som studiepartners och bollplank under utbildningen) och sist men inte minst
 • gå igenom vilka förväntningar ni har på er från er hemorganisation och vilka förväntningar ni har på er själva

Onsdagarna i v 44 och v 10 träffas vi på lämplig plats för uppföljningsmöten. Vi startar med gemensam lunch och har sedan möte mellan 13 och 15.

Det avslutande mötet genomförs under maj 2017. Se nedan för detaljer. 

Videoföreläsningar

Kursen innehåller 11 videoföreläsningar. Nummer 1 till 8 beskriver processen det innebär att leda och driva utveckling och är lämpliga att se i nummerordning. Nummer 9 till 11 är föreläsningar om kurslitteraturen samt om att leda och driva lärande samtal inklusive kompetensen lyssna.
Föreläsningarna om kurslitteraturen ersätter inte att läsa böckerna utan är en överblick av vad jag ser är ett viktigt budskap och kan ses som en utvecklad sammanfattning och mina kommentarer till innehållet.

Kunskapskontroll

Till föreläsning 1-8 hör ett antal frågor med flervalssvar. För att få godkänt på kursen skall dessa frågor besvaras med godkänt resultat. Det går bra att göra om frågorna flera gånger.

Lärteam

Ditt lärteam är dina coacher, bollplank, studiekompisar, inspiratörer och skyddsnät. Hjälps åt för att maximera ert lärande och minimera er belastning. Lärteamet består till så stor del som möjligt av andra personer från samma verksamhet/arbetsgivare som går kursen.

Webmöten

Syftet med webmötena är att reflektera tillsammans, diskutera innehållet i föreläsningar och litteratur samt förbereda inlämningsuppgifterna. Alla webmöten spela in och finns tillgängliga i lärportalen så länge kursen pågår. Är det några frågor ni vill ha särskilt belysta så maila dem i förväg. Datum för de månatliga webmötena meddelas senast när vi träffas på startdagen. Hitintills har de legat i mitten av oktober, november, januari, februari, mars och april. Vid dessa försöker vi få med en intressant person som har erfarenheter av att arbeta med utveckling i skolan.

Ett par bra hörlurar med mikrofon samt en webkamera (datorns inbyggda går bra) är nödvändiga.

Kunskapsbank

I lärportalen finns allt material kopplat till kursen under fliken Kunskapsbank. Bilderna till föreläsningarna, intressanta texter, länkar, verktyg vi går igenom i föreläsningarna, kompetenskatalog och Frågor & Svar från er deltagare. Vartefter vi hittar andra texter eller länkar som är av intresse läggs dessa in här. I kunskapsbanken lägger vi också länkar till alla inspelade webmöten så det går att titta på dessa i efterhand.

Inlämningsuppgifter

Till föreläsning 3-8 är det kopplat inlämningsuppgifter. Dessa ska lämnas in senast:

 1. Att skapa gemensam förståelse: sista måndagen i oktober
 2. Vi har en uppgift: sista måndagen i november
 3. Planer & Mål: sista måndagen i januari
 4. Genomföra med kvalitet: sista måndagen i februari
 5. Utvärdera, återkoppla och åtgärda: sista måndagen i mars
 6. Engagemang: sista måndagen i april

Det lämpligt att göra en skiss på upplägg för hur du tänker genomföra din praktikuppgift och sedan stämma av den med ditt lärteam. Dokumentera enligt mallen och lägg in din dokumentation på kurssiten. Uppgifterna bedöms enligt nedanstående.

 • U: har inte förstått uppgiften, inte genomfört den alls eller lämnat in ett material som inte möter kraven för G
 • G: genomfört uppgiften och redovisar planering, genomförande och utvärdering med minst 1 A4
 • VG: genomfört uppgiften med tydlig koppling till verksamhetens behov och med hjälp av verktyg/metoder/kompetenser. Redovisar tydligt planering, genomförande och utvärdering med max 2 A4 och beskriver varför vissa arbetssätt användes men inte andra.

Uppgifterna bedöms vartefter de lämnas in. Vid G eller VG registreras uppgiften som genomförd. Vid U får inlämnaren feedback och möjlighet att arbeta vidare med uppgiften och lämna in den på nytt. Alla omarbetade uppgifter måste vara inlämnade senast sista måndagen i april.

Avslutning

Avslutningsvis genomförs en heldag i början av maj då vi träffas igen.
Avslutningsmötets syfte är att synliggöra studenternas lärande. Till detta möte skall alla föreläsningsfrågor vara genomförda med minst G och alla inlämningsuppgifter avklarade. Alla deltagare skall skriva ca en A4 om sitt eget lärande under kursen. Detta dokument ska läggas upp online i förväg och alla ska läsa minst sina lärteams dokument.